އެމްޑީޕީގެ ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއް ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗް ގައި އޮންނާނެ

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއް ބުދަ ދުވަހުގެރޭ (5 މެއި 2010 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ) އާރޓިފިޝަލް ބީޗް ގައި އޮންނާނެއްވެ. އެރޭ 9.00 ގައި ފެށޭ މި ޚާއްޞަ ޖަލްސާއަށް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއި ޕާޓީއަށް ހެޔޮއެދިވަޑައިގަންނަވާ ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ހާޒިރުވެ ވަޑައިގެން ދެއްވުމަކީ މިޕާޓީގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.