އިއުލާނު

އިއުލާނު: ރަށު ކައުންސިލްތަކާ، އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާ، ސިޓީ ކައުންސިލް ތަކަށް ކެނޑިޑޭޓުން ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއަށް ބަދަލު ގެނައުން
MDP/2013/I-032 ރަށު ކައުންސިލްތަކާ، އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާ، ސިޓީ ކައުންސިލް ތަކަށް ކެނޑިޑޭޓުން ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއަށް ބަދަލު ގެނައުން 30 ނޮވެމްބަރ 2013 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިއޮތް ރަށުކައުންސިލްތަކާ، އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާ، […]
އިއުލާނު: ރަށު ކައުންސިލްތަކާ، އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާ، ސިޓީ ކައުންސިލް ތަކަށް ކެނޑިޑޭޓުން ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ އޮބްޒާވް ކުރުމާއި މޮނިޓަރކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން.
MDP/2013/I-031 ރަށު ކައުންސިލްތަކާ، އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާ، ސިޓީ ކައުންސިލް ތަކަށް ކެނޑިޑޭޓުން ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ އޮބްޒާވް ކުރުމާއި މޮނިޓަރކުރުމަށް ފުރުސަތު ހޮޅުވާލުން. 30 ނޮވެމްބަރ 2013 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ […]
އިޢުލާން: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރައްވާނޭ ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައަޅާ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލުން
ރަށުކައުންސިލްތަކާ، އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާ، ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް 18 ޖެނުއަރީ 2014 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިލެކްޝަންގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރެއްވާ ފަރާތްތަކަށް ވޯޓު ލެވޭނީ 20 ނޮވެމްބަރ 2013ވީ ބުދަ […]
އިއުލާނު: ރަށު ކައުންސިލްތަކާ، އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާ، ސިޓީ ކައުންސިލް ތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލުން
MDP/2013/I-030 ރަށު ކައުންސިލްތަކާ، އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާ، ސިޓީ ކައުންސިލް ތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލުން ރަށުކައުންސިލްތަކާ، އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާ، ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް 18 ޖެނުއަރީ 2014 ވަނަ ދުވަހު […]
ދެންނެވުން: ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ވެފައި އޮތީ ރަނގަޅު ފޮށީގަތޯ ބެއްލެވުމަށް ދަންނަވަން
ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ވެފައި އޮތީ ރަނގަޅު ފޮށީގަތޯ ބެއްލެވުމަށް ދަންނަވަން VIS (space) IDno: ޖައްސަވާ 1414އަށް އެސްއެމްއެސް ކުރައްވާ އަދި ވޯޓުލާ ފޮށި ބަދަލު ކުރައްވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާނަމަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އާ ރަޖިސްޓްރީ […]
އިޢުލާން: ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު
MDP/2013/I-029 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު މިޕާޓީގެ، ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓްއަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަގާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. މީޑިއާ އޮފިސަރ ބޭނުންވާ އަދަދު 1 ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު: މަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު / ޤާބިލްކަން ހުރިކަން […]
އެމްޑީޕީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލެއްވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވި ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވަނީ އެބޭފުޅުން އެދިލެއްވި ތަންތަނުގައިތޯ ބެއްލެވުމަށް ޖަގަހަތަކާއި އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތެރިންގެ ކިބައިން އެދެން
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވި ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވަނީ އެބޭފުޅުން އެދިލެއްވި ތަންތަނުގައިތޯ ބެލުމަށް ޖަގަހަތަކާއި އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތެރިންގެ ކިބައިން އެދެމެވެ. ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫން […]
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
MDP/2013/I-028 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު މިޕާޓީގެ، ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓްއަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަގާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. މީޑިއާ އޮފިސަރ ބޭނުންވާ އަދަދު 1 ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު: މަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު / ޤާބިލްކަން ހުރިކަން […]
އިޢުލާނު:
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ(އެމްޑީޕީ)ގެ ފަރާތުން ޝްރީލަންކާގައި ވޯޓް ލުމަށް ރެޖިސްޓްރީ ކޮށްދީފައިވާ ބައެއް މީހުންގެ ގޭގެއަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަނުން ކަމަށްބުނެ ބަޔަކު ވަންނަމުން ދާކަންވަނީ މި ޕާޓީއަށް އެނގިފައެވެ. އެބަޔަކު ބުނެފައިވަނީ އެ ގެއެއްގެ […]
އިޢުލާން: ބޯޑިންގ ޕާސް ނާޖާއިޒުގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން
ބޯޑިންގ ޕާސް ނާޖާއިޒުގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އެމް ޑީ ޕީ އިން އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިންގާ ކެމްޕޭނަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ވިއްކަމުންގެންދާ ބޯޑިންގ ޕާސް ކޮންމެވެސް މީހަކު ނާޖާއިޒުގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުން އެބަގެންދެއެވެ. […]
1 18 19 20 21 22 23 24