އިއުލާނު

ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހުޅުވާލުން
MDP/2014/024 ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހުޅުވާލުން ކޮންގްރެސްގެ ކުރި: އަސާސީ ގަވާއިދު އަސާސީ ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން. އެކި ފަރާތްތަކުން އަސާސީ ގަވާއިދަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުތައް އާންމުކުރުން. – 16 […]
އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2014 ކޮމްޕްލެއިންސް ކޮމެޓީ އުފެއްދުން
MDP/2014/021 އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2014 ކޮމްޕްލެއިންސް ކޮމެޓީ އުފެއްދުން 25 އޭޕްރިލް 2014 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޝަކުވާތައް ބެލުމަށް 3 މެންބަރުންގެ ޝަކުވާބަލާ ކޮމެޓީއެއް އިންތިޚާބާބެހޭ […]
ކޮންގްރެސް 2014 ގައި ބައިވެރިވާއެމްޑީޕީގެ ގޮފިތަކުގެ މަޢްލޫމާތު ސާފުކުރުން
MDP/2014/019 ކޮންގްރެސް 2014 ގައި ބައިވެރިވާއެމްޑީޕީގެ ގޮފިތަކުގެ މަޢްލޫމާތު ސާފުކުރުން މިޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންވާ ޕާޓީގެ ގޮފިތަކުގެ ރައީސުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި، މިހާތަނަށް މިޕާޓީގައި […]
އިއުލާނު: އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސް 2014
MDP/2014/I-018 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހު 6-7 މިޕާޓީގެ 4 ވަނަ ކޮންގްރެސް ބޭއްވުމަށް 1 އޭޕްރިލް 2014 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައިވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ 23 […]
ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހުށުވާލުން
ނަމްބަރ MDP/2014/I-17 ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހުށުވާލުން< 1 އެޕްރީލް 2014 ވަނަ ދުވަހުގެ ބޭއްވުނު އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ޤައުމީ މަޖްލިސް އިން ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އެޕް.ޑީ.ޕީ ކުރިމަގު ބައްޓަންކުރުމަށާއި ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް […]
Job Opportunity: Media Officer
MDP Secretariat invites qualified and interested candidates to apply for the position of media officer for the party Secretariat. 1. Qualification and Experience • Higher […]
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2014 އިންތިޚާބު: ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫން އެހެން ރަށެއްގައި
MDP/2014/I-014 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2014 އިންތިޚާބު: ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވުން ރައްޔިތުން މަޖިލިސް 2014 އިންތިޚާބުގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް އެދޭ ފޯމު، ތިރީގައި […]
އިއުލާން:ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އދ މާމިގިލި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން
MDP/2014/I-013 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އދ މާމިގިލި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން ރައްޔިތުން މަޖިލިސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އދ މާމިގިލި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދެވުނު މުއްދަތުހަމަވިއިރު އެދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމަށް […]
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އދ މާމިގިލި ދާއިރާ އަލުން ހުޅުވާލުން
MDP/2014/I-011 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އދ މާމިގިލި ދާއިރާ އަލުން ހުޅުވާލުން ރައްޔިތުން މަޖިލިސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އދ މާމިގިލި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލި ވާހަކަ އާއްމުކޮށް […]
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ހދ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން
MDP/2014/I-011 އިއުލާން:ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ހދ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން ރައްޔިތުން މަޖިލިސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ހދ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދެވުނު މުއްދަތުހަމަވިއިރު އެދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމަށް […]
1 16 17 18 19 20 21 22 25