އިއުލާނު

އިއުލާން:ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ހދ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ އަލުން ހުޅުވާލުން
MDP/2014/I-009 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ހދ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ އަލުން ހުޅުވާލުން ރައްޔިތުން މަޖިލިސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ހދ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލި ވާހަކަ އާއްމުކޮށް […]
އިއުލާން:ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ކާށިދޫ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން
MDP/2014/I-008 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ކާށިދޫ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން ރައްޔިތުން މަޖިލިސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ކާށިދޫ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދެވުނު މުއްދަތުހަމަވިއިރު އެދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ […]
31 ޖެނުއަރީ 2104 ވާ ހުކުރު ދުވަހު މާލޭގައި ޕްރައިމަރީ އޮންނަ ތަންތަން
ވޯޓްލުން ކުރިއަށްދާނީ 31 ޖެނުއަރީ ހަވީރު 4:00 އިން ރޭގަނޑު 11:00 އަށެވެ. އިމާދުއްދީން ސްކޫލް ހއ ދިއްދޫ ދާއިރާ، ހއ ކެލާ ދާއިރާ، ހދ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ، ހދ މަކުނުދޫ ދާއިރާ، ށ.ކަނޑިތީމް […]
އިޢުލާން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޕްރައިމަރީ އަކާއި ނުލާ މުޙައްމަދު ޖައިސަމް އިބްރާހިމް އަށް ލިބުން
ނަމްބަރ MDP/2014/I-009 ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް އެމް.ޑީ.ޕީ ޕްރައިމަރީގައި ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރުމަށް ކުރިމަތިލެއްވި 2 ކެނޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ކެނޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 2 މުޙައްމަދު އިސްމާއިލް، އަނބުގަސްދޮށުގެ،ދ.ކުޑަހުވަދޫ އޭނާގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދި އަކަން އާއްމުކޮށް […]
އިއުލާން:އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޕްރައިމަރީ އަކާއި ނުލާ އަޙުމްދު އަބްދުﷲ އަށް ލިބުން
ނަމްބަރ MDP/2014/I-008 އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޕްރައިމަރީ އަކާއި ނުލާ އަޙުމްދު އަބްދުﷲ އަށް ލިބުން ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް އެމް.ޑީ.ޕީޕްރައިމަރީގައިއިހަވަންދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރުމަށް ކުރިމަތިލެއްވި 2 ކެނޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ކެނޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 2އަބްދުލް މާނިޢު […]
އިޢުލާން: ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ 2 ކެނޑިޑޭޓަކު ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުން
ނަމްބަރ:MDP/2014/I-006 ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް އެމް.ޑީ.ޕީ ޕްރައިމަރީގައި ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރުމަށް ކުރިމަތިލެއްވި 3 ކެނޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ކެނޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 1 އަޙުމަދު އަލީ ، ދޮށިމޭނާގެ، ދޫޑިގަމް،ޏ.ފުވައްމުލައް އަދި ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 3 […]
5 ދާއިރާއެއްގެ މަޖިލިސް ޕްރައިމެރީ މިއަދު ކުރިއަށްދާނެ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޕްރައިމެރީ 5 ދާއިރާއެއްގައި މިއަދު ( 26 ޖަނަވަރީ 2014) ކުރިއަށްދާން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެއީ މާމިގިލި ދާއިރާ، ތުޅާދޫ ދާއިރާ، ވިލުފުށި ދާއިރާ، މަކުނުދޫ ދާއިރާ […]
އިޢުލާން ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ – 2 ފޮއްޓެއް ބާތިލްކުރުން
ނަމްބަރ:MDP/2014/I-005 ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް އެމް.ޑީ.ޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓް ލީ ތިރީގައި މިވާ ރަށްތަކުގައި ވޯޓް ލުމުގެ އިންތިޒާމްތައް އިތުބާރުހިފޭނެގޮތަކަށް ބެލެހެއްޓިފައިނުވާތީ އެ ފޮށިތައް ބާތިލްކޮށް އެ ރަށްތަކުގައި އަލުން ވޯޓްލުމަށް ނިންމާ އެކަން ޢާއްމުކޮށް […]
އެމްޑީޕީ މަޖިލިސް ޕްރައިމެރީ މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްހަމަޖެހިފައިވާ ދާއިރާތަކާއި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާނެ ތަންތަން
އިއުލާނު ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ
އިޢުލާން:ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ މޮނިޓަރ ކުރުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ މޮނިޓަރ ކުރުން ނަމްބަރ:MDP/2014/I-004 24 ޖެނުއަރީ 2014 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް އެމް.ޑީ.ޕީ ޕްރައިމަރީ މޮނިޓަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ މީޑިއާއަކަށް ހުޅުވާލައިފީމެވެ. މި […]
1 17 18 19 20 21 22 23 25