އިއުލާނު

އިއުލާނު: އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު
MDP/2013/I-014 އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު މި ޕާޓީގެ ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރަށް ރާއްޖޭގެ މީހުން އުޅޭ ކޮންމެ ރަށަކުން ފޯކަލްޕޮއިންޓެއް އިންތިހާބު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާތީ އެކަމަށް ބާއްވާ އިންތިހާބު މިމަހުގެ 29ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވާގޮތައް […]
އިއުލާނު: 8 މާޗް 2013ގައި ބާއްވާ އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބެހެއްޓިފައިވާ ތަންތަން
MDP/2013/I-012 8 މާޗް 2013ގައި ބާއްވާ އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބެހެއްޓިފައިވާ ތަންތަން މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ ބައެއް މަޤާމްތަކަށް މީހުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިހާބު 8 މާރޗް 2013 ވާ ހުކުރު […]
އިއުލާނު: ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ އިންތިޚާބު 2013
MDP/2013/I-011 ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ އިންތިޚާބު 2013 އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ އިންތިޚާބު 28 މާރޗް 2013 ވާ ބުރާސްފަތިދުވަހު ބާއްވާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ ވީމާ މި އިންތިޚާބުގައި، ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލައްވަން […]
އިއުލާނު: އެމްޑީޕީ އިންތިހާބު
MDP/2013/I-010 އެމްޑީޕީ އިންތިހާބު މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ ބައެއް މަޤާމްތަކަށް މީހުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް 1 މާޗް 2013 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ކުރިން ހަމަޖެހިފައިވާ އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބް، 8 މާރޗް 2013 ވާ […]
އިއުލާނު: އެމްޑީޕީ އިންތިހާބު
MDP/2013/I-009 އެމްޑީޕީ އިންތިހާބު މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ މަގާމުތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް 1 މާޗްގައި ބޭއްވުމަށް އިއުލާން ކުރެވިފައިވާ އިންތިޚާބުތައް 08 މާޗް އަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. ވިމާ މިވާހަކަ އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި […]
އިއުލާން: އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން
MDP/2013-008 އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ […]
އިއުލާނު: އެމްޑީޕީ އިންތިހާބު 2013
MDP/2013/I-007 އެމްޑީޕީ އިންތިހާބު މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ ބައެއް މަޤާމްތަކަށް މީހުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް 15 ފެބުރުއަރީ 2013 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ކުރިން ހަމަޖެހިފައިވާ އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބް, 1 މާރޗް 2013 ވާ […]
ވައިކަރުދޫ ދާއިރާގެ އިޢުލާނު: ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ވައިކަރަދޫ އެކުވެރިންގެ ގޮފީގެ އިންތިޙާބު
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިންތިޙާބު ވައިކަރަދޫ އެކުވެރިންގެ ގޮފިގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޙާބު 22 ފެބްރުއަރީ 2013 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ މަގާމުފުރާތަކަށް ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 15 ފެބްރުއަރީ […]
އިއުލާނު: އެމްޑީޕީ އިންތިހާބު
MDP/2013/I-006 އެމްޑީޕީ އިންތިހާބު މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ ބައެއް މަޤާމްތަކަށް މީހުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބް, 15 ފެބުރުއަރީ 2013 ވާ ހުކުރުު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ […]
އިއުލާނު: ޔަންގް ލީޑަރޒް ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު
MDP/2013/I-005 ޔަންގް ލީޑަރޒް ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މާޗް 10-13 އަށް އިގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަންގައި ބާއްވާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިމޮކްރަޓް ޔޫނިޔަންގެ ޔަންގް ލީޑަރޒް ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވުމަށް މިޕާޓީއަށް ވަނީ ދައުވަތު ލިބިފައެވެ. ވީމާ މި […]
1 17 18 19 20 21