31 ޖަނަވަރީ 2020 ގައި ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ސިޓީތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

MDP/EC/2020/028

މާލެ ސިޓީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އައްޑޫ ސިޓީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ