އިއުލާނު

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
MDP/2013/I-028 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު މިޕާޓީގެ، ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓްއަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަގާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. މީޑިއާ އޮފިސަރ ބޭނުންވާ އަދަދު 1 ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު: މަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު / ޤާބިލްކަން ހުރިކަން […]
އިޢުލާނު:
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ(އެމްޑީޕީ)ގެ ފަރާތުން ޝްރީލަންކާގައި ވޯޓް ލުމަށް ރެޖިސްޓްރީ ކޮށްދީފައިވާ ބައެއް މީހުންގެ ގޭގެއަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަނުން ކަމަށްބުނެ ބަޔަކު ވަންނަމުން ދާކަންވަނީ މި ޕާޓީއަށް އެނގިފައެވެ. އެބަޔަކު ބުނެފައިވަނީ އެ ގެއެއްގެ […]
އިޢުލާން: ބޯޑިންގ ޕާސް ނާޖާއިޒުގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން
ބޯޑިންގ ޕާސް ނާޖާއިޒުގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އެމް ޑީ ޕީ އިން އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިންގާ ކެމްޕޭނަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ވިއްކަމުންގެންދާ ބޯޑިންގ ޕާސް ކޮންމެވެސް މީހަކު ނާޖާއިޒުގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުން އެބަގެންދެއެވެ. […]
އިއުލާނު: ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް، އެމްޑީޕީ ޤައުމީ އިދާރާ
MDP/2013/I-027 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު މިޕާޓީގެ، ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓްއަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަގާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް ބޭނުންވާ އަދަދު 1 ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު: ސާނަވީ ތަޢުލީމް މަދުވެގެން ގްރޭޑް 7 ގެ […]
އިއުލާނު: ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން
MDP/2013-026 ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ […]
އިއުލާނު: ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ ރަށު ފޯކަލްޕޮއިންޓު އިންތިޚާބު
MDP/2013/I-24 ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ ރަށު ފޯކަލްޕޮއިންޓު އިންތިޚާބު ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ ރަށު ފޯކަލްޕޮއިންޓް އިންތިހާބުކުރުމަށް 29 މާރޗް 2013 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުނު އިންތިހާބުން ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓްތަކުގެ ގޮތުގައި ހޮވިފައިވާ ފަރާތްތައް […]
އިއުލާނު: އެމްޑީޕީ ދާއިރާތަކާއި ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓް އިންތިޚާބުތަކުގެ ނަތީޖާ
MDP/2013/I-23 އެމްޑީޕީ ދާއިރާތަކާއި ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓް އިންތިޚާބުތަކުގެ ނަތީޖާ 29 މާޗް 2013 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުނު މި ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިހާބާއި ޒުވާނުން ރޫހުގެ ރަށު ފޯކަލްޕޮއިންޓް […]
އިއުލާނު: ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ
MDP/2013/I-22 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ 4 މެއި 2013 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންގައި […]
އިއުލާނު: އެމްޑީޕީ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބާއި ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ އިންތިޚާބު
MDP/2013/I-21 އެމްޑީޕީ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބާއި ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ އިންތިޚާބު 29 މާޗް 2013 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިހާބާއި ޒުވާނުން ރޫހުގެ ރަށު ފޯކަލްޕޮއިންޓް އިންތިހާބުުގައިި ވޯޓުލުމަށް […]
އިއުލާނު: އެމްޑީޕީ ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ އިންތިހާބު
MDP/2013/I-20 އެމްޑީޕީ ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ އިންތިހާބު މި ޕާޓީގެ ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ ރަށު ފޯކަލް ޕޮެއިންޓް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 29 މާޗް 2013 ވާ ހުކުރު ދުވަހު އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ […]
1 20 21 22 23 24 25