އިއުލާނު

އިއުލާނު: އެމްޑީޕީ ދާއިރާ ތަކުގެ އިންތިހާބު
MDP/2013/I-19 އެމްޑީޕީ ދާއިރާ ތަކުގެ އިންތިހާބު 29 މާޗް 2013 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިހާބު ތަކުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް (ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު ތަރުތީބުން) ތިރީގައި […]
އިއުލާނު: ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން
MDP/2013-018 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ […]
އިއުލާނު: އެމްޑީޕީ ޕާލިމަންޓް ގްރޫޕްގެ އިންތިހާބު
MDP/2013/I-017 އެމްޑީޕީ ޕާލިމަންޓް ގްރޫޕްގެ އިންތިހާބު އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިހާބު މިހާރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 19 މާޗް 2013 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 1430 ން 1500 އަށް […]
އިއުލާނު: އެމްޑީޕީ ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓް އިންތިހާބު
MDP/2013/I-016 .ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ ފޯކަލްޕޮއިންޓް އިންތިހާބުކުރުމާއި ބެހޭ މި ޕާޓީގެ ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރަށް ރާއްޖޭގެ މީހުން އުޅޭ ކޮންމެ ރަށަކުން ފޯކަލްޕޮއިންޓެއް އިންތިހާބު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާތީ އެކަމަށް ބާއްވާ އިންތިހާބު މިމަހުގެ 29ވާ ހުކުރު […]
އިއުލާނު: އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު
MDP/2013/I-015 އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކުގެ އިންތިޚާބް 29 މާޗް 2013 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް މިޕާޓީގެ އިންތިހާބާއިބެހޭ ކޮމިޓީން ވަނީނިންމައިފައެވެ. ވީމާ މިމަޤާމްތަކަށް ވާދަކުރައްވަން […]
އިއުލާނު: އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު
MDP/2013/I-014 އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު މި ޕާޓީގެ ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރަށް ރާއްޖޭގެ މީހުން އުޅޭ ކޮންމެ ރަށަކުން ފޯކަލްޕޮއިންޓެއް އިންތިހާބު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާތީ އެކަމަށް ބާއްވާ އިންތިހާބު މިމަހުގެ 29ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވާގޮތައް […]
އިއުލާނު: 8 މާޗް 2013ގައި ބާއްވާ އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބެހެއްޓިފައިވާ ތަންތަން
MDP/2013/I-012 8 މާޗް 2013ގައި ބާއްވާ އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބެހެއްޓިފައިވާ ތަންތަން މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ ބައެއް މަޤާމްތަކަށް މީހުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިހާބު 8 މާރޗް 2013 ވާ ހުކުރު […]
އިއުލާނު: ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ އިންތިޚާބު 2013
MDP/2013/I-011 ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ އިންތިޚާބު 2013 އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ އިންތިޚާބު 28 މާރޗް 2013 ވާ ބުރާސްފަތިދުވަހު ބާއްވާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ ވީމާ މި އިންތިޚާބުގައި، ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލައްވަން […]
އިއުލާނު: އެމްޑީޕީ އިންތިހާބު
MDP/2013/I-010 އެމްޑީޕީ އިންތިހާބު މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ ބައެއް މަޤާމްތަކަށް މީހުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް 1 މާޗް 2013 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ކުރިން ހަމަޖެހިފައިވާ އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބް، 8 މާރޗް 2013 ވާ […]
އިއުލާނު: އެމްޑީޕީ އިންތިހާބު
MDP/2013/I-009 އެމްޑީޕީ އިންތިހާބު މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ މަގާމުތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް 1 މާޗްގައި ބޭއްވުމަށް އިއުލާން ކުރެވިފައިވާ އިންތިޚާބުތައް 08 މާޗް އަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. ވިމާ މިވާހަކަ އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި […]
1 21 22 23 24 25