އިއުލާނު

އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް އިންތިޚާބް 2014
MDP/2014/037 އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް އިންތިޚާބް 2014 މިޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބް ކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބް 25 ޖޫން 2014 ވާ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ވަނީ […]
ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިންތޚާބު
HH-Mdp/2014/0001 :ނަންބަރ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ގޮފިތަކުގެ މަޤާމްތަކުގެ އިންތިޚާބް 20 ޖޫން 2014 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިމަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލައްވަން އެދޭ ގޮފިތަކުގެ މެންބަރުން 12 ޖޫން 2014 ވާ ބުރާސްފަތި […]
އެމްޑީޕީ ޗެއަރޕާސަން، ރައީސް، ނާއިބު ރައީސް އިންތިޚާބް 2014
MDP/2014/036 އެމްޑީޕީ ޗެއަރޕާސަން، ރައީސް، ނާއިބު ރައީސް އިންތިޚާބް 2014 މިޕާޓީގެ ޗެއަރޕާސަން، ރައީސް އަދި ނާއިބު ރައީސްގެ އިންތިޚާބް 29 އޯގަސްޓް 2014 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިމަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލައްވަން […]
އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް އިންތިޚާބް 2014
MDP/2014/034 އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް އިންތިޚާބް 2014 1 ޖޫން 2014 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް ގެ އިންތިޚާބްގެ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު 29 މޭ 2014 […]
އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް އިންތިޚާބް 2014
MDP/2014/033 އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް އިންތިޚާބް 2014 2014 ވަނައަހަރަށް މިޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ މަޤާމްތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބް ކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބް 1 ޖޫން 2014 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އެގްރޫޕުންވަނީ […]
އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބް 2014 ދާއިމީ ނަތީޖާ
MDP/2014/031 އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބް 2014 ދާއިމީ ނަތީޖާ މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް މެމްބަރުން ހޮވުމަށް 30-28 އޭޕްރިލް 2014 ގައި ބޭއްވި އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާން ކުރީމެވެ. އެމްޑީޕީ […]
މާލޭގައި އިންތިޚާބް ބާއްވާ ތަނާއި ތާރީޚްތަކަށް ބަަދަލު ގެނައުން
MDP/2014/030 މާލޭގައި އިންތިޚާބް ބާއްވާ ތަނާއި ތާރީޚްތައް މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް މެމްބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބްތައް މާލޭގައި ބާއްވާ ތަންތަނާއި ތާރީޚްތައް އާއްމުކުރުމަށް ކުރެވުނު މިޕާޓީގެ ނަންބަރުMDP/2014/029 އިއުލާނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަންތަނާއި […]
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރާއެކު
MDP/2014/028 ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2014 މިޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލީ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރާއެކު އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރަމެވެ. އެމްޑީޕީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުނގެ […]
ޚިޔާލު ހޯދުމަށް އޯޕަން ފޯރަމް ބޭއްވުން
ނަމްބަރ MDP/2014/I-26 ޚިޔާލު ހޯދުމަށް އޯޕަން ފޯރަމް ބޭއްވުން 1 އެޕްރީލް 2014 ވަނަ ދުވަހުގެ ބޭއްވުނު އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ޤައުމީ މަޖްލިސް އިން ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އެމް.ޑީ.ޕީ ކުރިމަގު ބައްޓަންކުރުމަށާއި ހިންގުން […]
ދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން ނަންތައް ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރާއެކު އިއުލާން ކޮށްފި
ކެންޑިޑޭޓުން ނަންތައް ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރާއެކު ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި
1 15 16 17 18 19 20 21 25