ޕްރައިމެރީއާނުލާ ޓިކެޓު ލިބުނު ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު

MDP/EC/2020/019

ޕްރައިމެރީއާނުލާ ޓިކެޓު ލިބުނު އަތޮޅު ކައުންސިލް ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު

ޕްރައިމެރީއާނުލާ ޓިކެޓު ލިބުނު ރަށު ކައިންސިލް ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު

ޕްރައިމެރީއާނުލާ ޓިކެޓު ލިބުނު ސިޓީ ކައުންސިލް ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު