ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2020 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހެޅުމާއިބެހޭ

MDP/EC/2020/031

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2020 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރަންޖެހޭ ފޯމް ފުރުއްވުމަށްފަހު، vplce20@gmail.com އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުމުން ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާ ކަމުގެ ސިޓީ، 17 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހު ލިބޭނެއެވެ.
ކެންޑިޑޭޓް ޑިޕޮޒިޓް ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެއްކޮށެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 20 ފެބްރުވަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 15:00 އެވެ.
ވީމާ މިކަން އަންގާ އިއުލާނު ކުރީމެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށްއެދޭ ފޯމް

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހާގެ އިޤްރާރު

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާމީހާގެ ދަރަނީގެ ރިކޯރޑާއި ކުށުގެ ރިކޯރޑު ސާފުކުރާ ފޯމް