އިއުލާން: MDP/2021/009 ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ވަގުތު އިތުރުކުރުން

ދާއިރާ އިންތިހާބުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމް އަދި އިޤްރާރު ބަލައިގަތުމަށް ކުރީގައި ދެވިފައިވާ ސުންގަޑިއަކީ މިއަދުގެ ހަވީރު 4.00 އާއި ހަމައަށެވެ. ނަމަވެސް އޮންލައިންކޮށް ފޯރމް ހުށަހެޅުމުގައި އިންޓަރނެޓް މައްސަލަތައް ދިމާވާ ކަމުގެ ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ލިބިފައިވާތީ، މިރޭ މެންދަމު 12.00 އާއި ހަމައަށް އޮންލައިންކޮށް ފޯރމް އަދި އިޤްރާރު ބަލައިގަތުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.
ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް އީމެއިލްއިން ފޮނުއްވާ އެޕްލިކޭޝަން އަދި އިޤްރާރު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހަޅާ އޮންލައިން ފޯމް

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ދާއިރާ އިންތިހާބު 2021 – ކެޑިޑޭޓު އިޤްރާރު ހުށައަޅާ ފޯމް

ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ އެކިއެކި މަޤާމު ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ އިޤުރާރު