އިއުލާން MDP/2021/006

ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ދެވިފައިވާ ފުރުޞަތުވަނީ 30 އޭޕްރީލް 2021 ވާ (ހުކުރު) ދުވަހުގެ ރޭ މެންދަމު 12:00 އާ ހަމައަށް އިތުރުކުރެވިފައެވެ. ވީމާ މިކަން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ

ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓާއި ބެހޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް