އިއުލާނު

މ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން
MDP/2014-057 މ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން މ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ […]
އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2014
MDP/2014/056 އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2014 މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކުގެ އިންތިޚާބް 15 ނޮވެމްބަރ 2014 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު މެންދުރުފަހު 13:00 އިން 17:00 އަށް ބޭއްވުމަށް މިޕާޓީގެ […]
Job Opportunity: Media Officer
MDP/2014/053 Tuesday, 16th September 2014 JOB OPPORTUNITY MDP Secretariat invites qualified and interested candidates to apply for the position of media officer for the party […]
Job Opportunity: Finance Officer
MDP/2014/052 15th, September 2014 JOB OPPORTUNITY MDP Secretariat invites qualified and interested candidates to apply for the position of finance officer for the party Secretariat. […]
އެމް.ޑީ.ޕީ އޮފީސް މަރާމާތަށްޓަކައި ބަންދުކުރުން
MDP/2014-051 އެމް.ޑީ.ޕީ އޮފީސް މަރާމާތަށްޓަކައި ބަންދުކުރުން އެމް.ޑީ.ޕީ އޮފީހުގެ އެތެރޭގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައި 04 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މިއޮފީސް ބަންދު ވާނޭވާހަކަ ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ. 03 ސެޕްޓެމްބަރ 2014
މ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން
MDP/2014-050 މ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން މ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ […]
ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ
MDP/2014-049 ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ ތިރީގައި މިދަންނަވަނީ 29 އޮގަސްޓް 2014 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި މިޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާއެވެ. ދާއިމީ ނަތީޖާ އިއުލާނު ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި ޗެއަރޕާސަން، […]
މ ކޮޅުފުށި ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން
މ ކޮޅުފުށި ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބްގައި ވާދަކުރުމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މެންބަރުން 04 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 […]
ފޭދޫ ޕްރައިމަރީގެ ނަތީޖާ
MDP/2014/049 8 އޯގަސްޓް 2014 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ފޭދޫ ޕްރައިމަރީގެ ނަތީޖާ ތިރީގައި މިދަންނަވަނީ 8 އޯގަސްޓް 2014 ވީ ހުުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި އައްޑޫސީޓީ ކައުންސިލް ފޭދޫ ދާއިރާ ބައި އިލެކްޝަންގެ […]
29 އޯގަސްޓް 2014 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ މިޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުން
MDP/2014/040 29 އޯގަސްޓް 2014 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ މިޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުން 29 އޯގަސްޓް 2014 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ މިޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބަށް […]
1 13 14 15 16 17 18 19 25