އިއުލާން MDP/2021/004

ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓު އާންމުކުރުން

މިޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓު ތިރީގައި ބުނެފައިވާ ވަސީލަތްތަކުން ބެލޭނެ ގޮތަށް އާންމުކޮށް މިއަދު 24 އޭޕްރީލް 2021 ވަނަ ދުވަހު އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

1.ވޯޓުލާ މީހުގެ ލިސްޓް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް

2. އެމްޑީޕީ މެމްބަރޝިޕް ލުކްއަޕް

3. 637 އަށް “MDP IDno” ޖަހާފަ އެސްއެމްއެސް ކުރުން (މިވަގުތު ދިރާގުން އެކަނި)

4. ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓު
ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓާއި ބެހޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން

ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓާއި ބެހޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް
މި ލިންކް މެދުވެރިކޮށް
ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ މުއްދަތު ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ 28 އޭޕްރީލް 2021 ވާ (ބުދަ) ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 އާ ހަމައަށެވެ. ވީމާ މިކަން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.