އިންތިޚާބު

އަންހެނުންގެ ރޫޙް ބައި-އިލެކްޝަން 2018
ދާއިމީ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރު އިންތިޙާބު 2018
ދާއިމީ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ޕްރައިމަރީ 2019
އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޙާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޕްރައިމަރީ 2019
އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރު އަދި އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ އިންތިހާބް 2018
ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރު އަދި އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ އިންތިހާބް 2018ގެ އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ ޝަކުވާ ފޯރމް އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ވޯޓާސް ލިސްޓް ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ ވޯޓާސް ލިސްޓް
އިއުލާން
އިއުލާން MDP/EC/2018/027 އާއި ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ ، އެމް.ޑީ.ޕީގެ 169 ވަނަ ޤައުމީ މަޖިލީހުގައި ކުރިއަށް އޮތް 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޙާބުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ 87 ދާއިރާއަށް ވާދަކުރުމަށް ނިންމާފައިވާތީ […]
ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރު އިންތިޙާބް 2018
އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރު އަދި އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ވޯޓާރސް ލިސްޓް
ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ ލިސްޓް އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ވޯޓާރސް ލިސްޓް
އިއުލާނު: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕްރައިމަރީ 2019 – ޓައިމްލައިން
އިއުލާނު: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕްރައިމަރީ 2019 – ޓައިމްލައިން ތާއީދު ފޯމު
އިއުލާނު: އަންހެނުންގެ ރޫހު އިންތިޚާބު 2018 – ނައިބު ރައީސްގެ ބައި އިލެކްޝަން އާއި ބެހޭ
އިއުލާނު: އަންހެނުންގެ ރޫހު އިންތިޚާބު 2018 – ނައިބު ރައީސްގެ ބައި އިލެކްޝަން އާއި ބެހޭ
1 4 5 6 7 8 9 10 38