އިންތިޚާބު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2019 ގެ ޕްރައިމަރީގެ ރީރެޖިސްޓްރޭޝަނަށްފަހު ވޯޓާރސް ލިސްޓް އާއްމު ކުރުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2019 ގެ ޕްރައިމަރީގެ ރީރެޖިސްޓްރޭޝަނަށްފަހު ވޯޓާރސް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް 4 ޖެނުއަރީ ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 11:00ގެ ކުރިން secretariat@mdp.org.mv އަށް އީމެލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. A01 HOARAFUSHI […]
ކެންޑިޑޭޓް ލިސްޓު އާންމުކުރުން
ކެންޑިޑޭޓް ލިސްޓް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ޕްރައިމަރީ 2019 | ރިވައިސް ޓައިމްލައިން
ޓައިމްލައިން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފަިތާލާ
މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ ވޯޓާރސް ލިސްޓް އާންމުކުރުން
އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާ A01 HA. Hoarafushi Dhaairaa A02 HA. Ihavandhoo Dhaairaa A03 Baarah Dhaairaa A04 Dhihdhoo Dhaairaa A05 Kelaa Dhaairaa B01 HA. Hanimaadhoo Dhaairaa […]
މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ ވޯޓާރސް ލިސްޓާއި ބެހޭ
އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ވޯޓާރސް ލިސްޓަށް ޝަކުވާހުށަހެޅުމަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
މާލޭސިޓީއަށް 2 ދާއިރާއެއް އިތުރުވުން
އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
މިހާތަނަށް އޮންލައިން އަދި އެސް.އެމް.އެސް އިން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާއި އެ ހައްލު ކުރެވުނު ގޮތް / މިންވަރު
މިހާތަނަށް އޮންލައިން އަދި އެސް.އެމް.އެސް އިން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާއި އެ ހައްލު ކުރެވުނު ގޮތް / މިންވަރު ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ވޯޓާރސްލިސްޓް އާންމުކުރުން
ޓައިމްލައިން ގައި ވާ ގޮތަށް 13 ޑިސެމްބަރ 2018 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މަޖްލިސް ޕްރައިމަރީ ގައި ވޯޓްލެވޭ މެންބަރުންގެ ވޯޓާރސް ލިސްޓް އާންމު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. ވޯޓާރސް ލިސްޓް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް […]
މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ އާއި ގުޅޭގޮތުން 3 ގޮތަކަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ
MC (space) ID Number (space) write the problem | sms to 637 2. އޮންލައިންކޮށް މިލިންކަށް ފިތާލާ 3. މައްސަލައިގެ ތަފްސީލާއިއެކު ސިޓީއެއް secretariat@mdp.org.mv އަށް އީމެއިލްކުރުން
1 3 4 5 6 7 8 9 38