އިންތިޚާބު

ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ އިންތިޙާބުގައި ވޯޓްލެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓް އާންމުކުރުމާއިބެހޭ ޢިއުލާން އަދި ވޯޓްލެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓް
ވޯޓަރސް ލިސްޓް ޢާންމުކުރުމާބެހޭ އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ ޝަކުވާ ފޯރމް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ A01. HA.HOARAFUSHI DHAAIRA A02 HA.IHAVANDHOO DHAAIRA A03 HA.BAARAH DHAAIRA A04 […]
ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ 2018 | ޕްރައިމަރީއަށް ހުޅުވާލުން
އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ 2018
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯރމް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޕަރައިމަރީގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީއާބެހޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯރމް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފަރާތަށް ތާއީދު […]
ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ 2018
ވޯޓް ދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މެމްބަރުންގެ ރަޖިސްޓްަރީ އާއި ގުޅޭ އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2018 ދާއިމީ ނަތީޖާ
އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2018 ވަގުތީ ނަތީޖާ
އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2018
ދާއިމީ ވޯރޓާރސް ލިސްޓް އާންމު ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރެވިފައިވާ އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ އިހަވަންދޫ ދާއިރާ | އިހަވަންދޫ އިހަވަންދޫ ދާއިރާ | މާރަންދޫ އިހަވަންދޫ ދާއިރާ | މޮޅަދޫ ނިލަންދޫ […]
އެމް.ޑީ.ޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2018
އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު ގެ އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާ އެއް ކެންޑިޑޭޓް ކުރިމަތިލެއްވުމުން އިންތިޚާބަކާނުލައި މަޤާމްތަކަށް ހޮވުނު ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް އިންތިހާބް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް ލިސްޓް ނިލަންދޫ ދާއިރާ | […]
އެމް.ޑީ.ޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2018
މި ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ ހުސްވެފައިވާ މަގާމްތަކަށް މީހުން ހޮވުމަށް ކުރި އިއުލާން ނަންބަރ 2018/001/MDP/EC އާއި ގުޅިގެން މިމަގާމްތަކަށް ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
އެމް.ޑީ.ޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޙާބް 2018
އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
1 6 7 8 9 10 11 12 37