އިންތިޚާބު

ދާއިރާތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަން 2018
< ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު، ކ.ތުލުސްދޫ އަދި އއ. މަތިވެރި ދާއިރާ ތަކާއިބެހޭ އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ>
އެމް.ޑީ.ޕީ މެނިފެސްޓޯ 2018
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ)ގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ މެނިފެސްޓޯ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ދާއިރާތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަން 2018
ހ.ދ ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު، ކ ތުލުސްދޫ އަދި އއ.މަތިވެރި ދާއިރާތަކާއިބެހޭ އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމް ތާއީދު ފޯރމް
ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ 2018 | ދާއިމީ ނަތީޖާ
ތިރީގައި މިވަނީ 30 މެއި 2018 ވީ (ބުދަ) ދުވަހު ބޭއްވުނު މިޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ދާއިމީ ނަތީޖާއެވެ. ދާއިމީ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ 2018 | ވަގުތީ ނަތީޖާ
ތިރީގައި މިވަނީ 30 މެއި 2018 ވީ (ބުދަ) ދުވަހު ބޭއްވުނު މިޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ރިސޯރޓްތަކާއި ސިނާއީ ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން ވޯޓް ލެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން
އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ 2018
ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ 2018ގެ ވޯޓް ފޮށި ބެހެއްޓުމާއިބެހޭ އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑި އިތުރުކުރުން
މިހިނގާ މެއި މަހުގެ 30 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލުމަށް މިޕާޓީގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މެންބަރުން ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރަމުންދާކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. މިޕާޓީ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ވޯޓު ލުމުގެ ފުރުޞަތު […]
ރިޔާސީ އިންތިޙާބުގެ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓްދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯރމް
ރިޔާސީ އިންތިޙާބުގެ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓްދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯރމް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ 2018
ކެންޑިޑޭޓް ލިސްޓް ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާ
1 6 7 8 9 10 11 12 38