އިންތިޚާބު

ޕްރައިމަރީގެ ރީރެޖިސްޓްރޭޝަން މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށްފި
މި ހިނގާ 2019 އަހަރުގެ އެޕްރީލުމަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާނެ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލާ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން، ރީރެޖިސްޓަރ ކުރުމަށް ހުޅުވާލުމުން ކުރިމަތިވި މައްސަލަތައް […]
2019 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓުން ނެގުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ބެލުމަށް އެކުލަވާލި ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް އެމްޑީޕީން މިއަދު ޢާންމުކޮށްފި
18 ޖަނަވަރީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީން މިއަދު ޢާންމުކުރީ ރީރެޖިސްޓްރޭޝަނުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއާގުޅިގެން ނިންމި ނިންމުންތަކެވެ. މިގޮތުން ޝަކުވާ ކޮމިޓީއިން ނިންމި 15 ނިންމުމުގެ […]
2019 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ ކެނޑިޑޭޓުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ އިންތިޚާބާގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ބެލުމަށް އެކުލަވާލި ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް (ރީރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކުރީގެ ޝަކުވާތައް)
ޝަކުވާ ބެލުމަށް އެކުލަވާލި ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2019 ގެ ޕްރައިމަރީގައި އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް ހުޅުވާލުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2019 ގެ ޕްރައިމަރީގައި އޮބްޒާވަރުންނާއި އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ ފަރާތްތަކުން 9 ޖެނުއަރީ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 ގެ ކުރިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 1- އޮފިޝަލުންނަކީ […]
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2019 ގެ ޕްރައިމަރީގެ ރީރެޖިސްޓްރޭޝަނަށްފަހު ވޯޓާރސް ލިސްޓް އާއްމު ކުރުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2019 ގެ ޕްރައިމަރީގެ ރީރެޖިސްޓްރޭޝަނަށްފަހު ވޯޓާރސް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް 4 ޖެނުއަރީ ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 11:00ގެ ކުރިން secretariat@mdp.org.mv އަށް އީމެލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. A01 HOARAFUSHI […]
ކެންޑިޑޭޓް ލިސްޓު އާންމުކުރުން
ކެންޑިޑޭޓް ލިސްޓް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ޕްރައިމަރީ 2019 | ރިވައިސް ޓައިމްލައިން
ޓައިމްލައިން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފަިތާލާ
މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ ވޯޓާރސް ލިސްޓް އާންމުކުރުން
އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާ A01 HA. Hoarafushi Dhaairaa A02 HA. Ihavandhoo Dhaairaa A03 Baarah Dhaairaa A04 Dhihdhoo Dhaairaa A05 Kelaa Dhaairaa B01 HA. Hanimaadhoo Dhaairaa […]
މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ ވޯޓާރސް ލިސްޓާއި ބެހޭ
އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ވޯޓާރސް ލިސްޓަށް ޝަކުވާހުށަހެޅުމަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
1 2 3 4 5 6 7 36