އިއުލާން: MDP/2021/40 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ ޕާލިމަންޓަރީ ބައި އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީގެ ވޯރޓާރސް ލިސްޓް

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ ޕާލިމަންޓަރީ ބައި އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީ ވޯރޓާރސް ލިސްޓް އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ. ޝަކުވާ ބަލައިގަނެވޭނެ އެންމެ ފަހުގެ ސުންގަޑި އަކީ 20 ޑިސެމްބަރ 2021 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 16.00އަށެވެ. ޝަކުއާ elections@mdp.org.mv އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުމުން ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ ޕާލިމަންޓަރީ ބައި އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީގެ ވޯރޓާރސް ލިސްޓް