އިންތިޚާބު

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2018
އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމް ތާއީދު ފޯރމް
އެމް.ޑީ.ޕީ ލީޑާރޝިޕް އިންތިޚާބް 2017 ދާއިމީ ނަތީޖާ
ޗެއާރޕާރސަންގެ ނައިބު އިދާރީ ޗެއާރޕާރސަންގެ ނައިބު މާލީ
ޑެޕިއުޓީ ޗެއަރޕާސަން އިދާރީ އަދި މާލީގެ އިންތިޚާބު 2017 ވަގުތީ ނަތީޖާ
ޑެޕިއުޓީ ޗެއާރޕާރސަން އިދާރީ ވަގުތީ ނަތީޖާ ޑެޕިއުޓީ ޗެއާރޕާރސަން މާލީ ވަގުތީ ނަތީޖާ
އެ މް.ޑީ.ޕީ ޑެޕިއުޓީ ޗެއަރޕާސަން ، މާލީ އަދި އިދާރީ ގެ އިންތިޚާބު 2017
އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ ތިރީގައި މިވަނީ ވޯޓާރސް ލިސޓް V THINADHOO-1 V RAKEEDHOO-1 V KEYODHOO-1 V FULIDHOO-1 V FELIDHOO-1 TH VILUFUSHI-1 TH VEYMANDOO-1 TH VANDHOO-1 […]
އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ޑެޕިއުޓީ ޗެއަރޕާސަން، މާލީ އަދި އިދާރީ އިންތިޚާބު 2017 ވޯޓަރސް ލިސްޓް
ލިސްޓް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ޑެޕިއުޓީ ޗެއަރޕާސަން ، މާލީ އަދި އިދާރީ ގެ އިންތިޚާބު 2017
އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ޗެއަރޕާސަން ، މާލީ އަދި އިދާރީގެ އިންތިޚާބު 2017
އިއުލާން ވިދާޅިވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯރމް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯރމް
ގޮފިލިސްޓް އާންމުކުރުން
17 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 ގައި ޢާއްމުކުރެވުނު ގޮފި ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލެވުނު ފުރުޞަތުގައި ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާތައް ބެލުމަށްފަހު 16 ޖުލައި 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮފިތަކާއި ޕާޓީގައި ކުރިން ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ […]
އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ޗެއަރޕާސަން ، މާލީ އަދި އިދާރީގެ އިންތިޚާބު 2017
އިއުލާން ވިދާޅިވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯރމް ވޯޓާރސް ލިސްޓް
އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ޑެޕިއުޓީ ޗެއަރޕާސަން ، މާލީ އަދި އިދާރީ އިންތިޚާބު 2017
އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ އެމްޑީޕީގެ އިންތިޚާބަށް ކެޑިޑޭޓުންގެ މަން ދޫބުން ރެޖިސްޓްރީކުރާ ފޯމް
1 7 8 9 10 11 12 13 37