އިއުލާން: MDP/2021/0028 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް

ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލަކީ،

(ހ) ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓާ ގުޅޭ ޝަކުވާ، ތިރީގައިވާ ގޫގްލް ލިންކް ގައިވާ ފޯމުން ހުށަހެޅުއްވޭނެއެވެ.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVawCxxTTU2PQeABocLivp2nlxZsyqK2PmLWZA9is0KMcOrQ/viewform

(ށ) އިންތިޚާބާ ބެހޭ އެހެނިހެން ޝަކުވާ ތިރީގައިވާ ލިންކުންނާއި ނަންބަރުތަކަށް ގުޅުއްވައިގެން ނުވަތަ މެސެޖް ކުރައްވައިގެން

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdGLio9keVQJL_nuQOyMDR9YyHeR_uGAWGAf4sVs47r88zpw/viewform

1. 7448389
2. 7448412
3. 7448746