އިއުލާން: MDP/2021/31 އިންތިޚާބީ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން އަންގާރަ ދުވަހުގެ 20:00 އާ ހަމައަށް ހުޅުވާލާފައިވުން

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 އާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން، 28 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 20:00 އާ ހަމައަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.
އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅުއްވާނީ ތިރީގައިވާ ލިންކުގައި ހިމެނޭ ފޯމުންނެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް