އިއުލާން: MDP/2022/011 ޗެއަރޕާސަން، އަންހެނުންގެ ރޫހު އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އިންތިޚާބު 2022

ޗެއަރޕާސަން، އަންހެނުންގެ ރޫހު އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރު އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓު އާންމުކުރުން

މިޕާޓީގެ ޗެއަރޕާސަން، އަންހެނުންގެ ރޫހު އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓު ތިރީގައި ބުނެފައިވާ ވަސީލަތްތަކުން ބެލޭނެ ގޮތަށް އާންމުކޮށް މިއަދު 28 ފެބްރުއަރީ 2022 ވަނަ ދުވަހު އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

1.ވޯޓުލާ މީހުގެ ލިސްޓް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް

2. އެމްޑީޕީ މެމްބަރޝިޕް ލުކްއަޕް

ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓާއި ބެހޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން elections@mdp.org.mv އަށް ޝަކުވާގެ ތަފްސީލާއިއެކު އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ސުންގަޑި އަކީ 10 މާރޗް 2022 ވާ (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00އެވެ.