އިއުލާން: MDP/2021/42 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ ޕާލިމަންޓަރީ ބައި އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީ

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ ޕާލިމަންޓަރީ ބައި އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީ، 27 ޑިސެމްބަރ 2021 ވާ (ހޯމަ) ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ކުރި އިއުލާއް ނަންބަރ MDP/2021/39 އާއި ގުޅިގެން ބައި އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމަށް ކުރިމަތިލައްވައިފައި ވަނީ:

1. މުޙައްމަދު ރާޝިދު ، ޔުނިވާސް ، ށ.ފޯކައިދޫ

މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.