އިއުލާން: MDP/2022/04 އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް އިންތިޚާބު

18 ފެބްރުއަރީ 2022 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫޕުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތަށް ތަރުތީބު ކުރެވިފައި އެވަނީ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހެޅުއްވި ތަރުތީބުންނެވެ.

ޕީޖީ ގްރޫޕް ލީޑަރ ކަމަށް:
1 މުޙައްމަދު އަސްލަމް ، އައިޑީ A058499 ، ނިޔާޒް / ސ. ހިތަދޫ
2 ޢަލީ އާޘިމް ، އައިޑީ A045185 ، ހ. ނިއުކްއީން / މާލެ.

ޕީޖީ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރ ކަމަށް؛
1 މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސެއިން ، އައިޑި A087253 ، މ. ޖަވާހިރު ވާދީ / މާލެ
2 ޙުސެއިން ޝަހީމް ، އައިޑި A044411 ، ހ. އަދުންގެ / މާލެ
3 އިލްޔާސް ލަބީބް ، އައިޑީ A065669 ، ބުލޫސްކައި ، ސ. ހުޅުދޫ

އަމީން ޢާންމު
1 ޙުސެއިން މުޙައްމަދު ދީދީ ، އައިޑީ A006175 ، މާލެގަން ، ހުނުބޮލި / ޏ. ފުވައްމުލައް

ޑެޕިއުޓީ އަމީން އާންމު
1 މުޙާއްމަދު ނިހާދު ، އައިޑި A094971 ، ސިވިލްޒޭޝަންހައުސް / ސ. ފޭދޫ
2 އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު ، އައިޑި A037090 ، މިސްޓީ ނައިޓް / މާލެ

ޗީފް ވިޕް
1 ޢަބްދުލް މުޣުނީ ، އައިޑީ A049381 ، އުޖާލާގެ / ގދ. ތިނދޫ
2 މުޙައްމަދު ރާޢީ ، އައިޑީ A097165 ، ދަފްތަރު ރސ ނަމްބަރ 8076 / މާލެ

ވިޕުން 6
މުޙައްމަދު ރާޝިދު ، އައިޑީ A092134 ، ޔުނިވާސް / ށ. ފޯކައިދޫ
ޙުސެއިން ޒިޔާދު ، އައިޑީ A128159 ، ޖަވާހިރުގެ / ހދ. ވައިކަރަދޫ
މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ، އައިޑި A129038 ، ބުލްބުލާގެ / ހއ. އިހަވަންދޫ
އަޙްމަދު ޚައިތަމް ، އައިޑީ A067900 ، މއ. ވިންޑްސްޓާރ / މާލެ
މޫސާ ސިރާޖު ، އައިޑީ A137008 ، އެފާ / ލ. ފޮނަދޫ

ވީމާ މިކަން އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ.