ލޯކަލް ކައުންސިލް 2011

އިޢުލާން: އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޓިކެޓްގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް، 20 ޖޫން 2010ން ފެށިގެން ހުޅުވާލެވިފައިވާ ފުރުޞަތުގެ މުއްދަތު، ބައެއް ދާއިރާތަކަށް، 31 އޮގަސްޓް 2010 ވާ އަންގާރަ […]
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާއި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އަޅުއްވަން ގަސްދު ކުރައްވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް، ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާއި، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އަޅުއްވަން ގަސްދު ކުރައްވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފިއެވެ. އަދި […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް އެޅިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ ކައުންސިލުތައް ގާއިމުކުރާނެ ރަށްތައް ސާފުވާން ނެތުން – ފުއާދު ތައުފީޤް
16 އޮގަސްޓް 2010 – ރާމިޒް – ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް 2 ބާވަތެއްގެ ހުރަހަކާއި ކުރިމަތި ވެފައިވާކަމަށާއި، އެގޮތުން ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް އެޅިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ، ކައުންސިލްތައް ގާއިމުކުރާނެ ރަށްތައް […]
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު އޮކްޓޯބަރު މަހު ބާއްވާނެ
06 އޯގަސްޓް، 2010 – ރާމިޒް – ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައިފި ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސް ފުއާދު ތައުފީޤް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކޮމިޝަނަރ ވިދާޅުވީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ […]
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، “ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ” އުފައްދަވައިފި –
5 އޮގަސްޓް 2010 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާ ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތް ބަލައި، ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރުމަށްޓަކައި، އެޤާނޫނުގެ 60 ވަނަ މާއްދާގައި […]
އިޢުލާން: އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު 13 އިންތިޚާބީ ދާއިރާއަކަށް އިތުރުކުރުން
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޓިކެޓްގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް، 20 ޖޫން 2010ން ފެށިގެން ހުޅުވާލެވިފައިވާ ފުރުޞަތުގެ މުއްދަތު، ބައެއް ދާއިރާތަކަށް، 10 އޮގަސްޓް 2010 ވާ އަންގާރަ […]
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ބިލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
12 ޖުލައި 2010ވި ހޯމަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2010 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 16 ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ބިލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، މިއަދު […]
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ބިލު ކޮމެޓީން މަޖިލީހަށް ފޮނުވިގޮތަށް ފާސްކޮށްފި
13 ޖުލައި 2010 އިއްޔެ ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 16 ވަނަ ޖަލްސާއަށް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ބިލުގެ ކޮމިޓީ މަރުހަލާ ނިމި މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުން ކޮމިޓީއިން އެބިލު މަޖިލީހަށް […]
އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް އިތުރުކޮށްފި
7 ޖުލައި 2010 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޓިކެޓްގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެމްޑީޕީ އިން ހުޅުވާލާފައިވާ ފުރުޞަތު 31 ޖުލައި 2010 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހާ ހަމައަށް […]
އިޢުލާން: އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު 31 ޖުލައި އާ ހަމައަށް އިތުރުކުރުން
7 ޖުލައި 2010 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޓިކެޓްގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް، 20 ޖޫން 2010ން ފެށިގެން ހުޅުވާލެވިފައިވާ ފުރުޞަތުގެ މުއްދަތު، 31 ޖުލައި 2010 ވާ […]
1 10 11 12 13 14