ކޯޓުތަކުން

މާހިރުބެ ދޫކޮށްލައިފި
އެމްޑީޕީ އިސްތިއުނާފް ފަނޑިޔާރު މަޖިލީހުގެ މެންބަރު އަދި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ ނާއިބު މުހައްމަދު މާހިރު އީސާ (މާހިރުބެ) ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުން ރޭ ދޫކޮށްފިއެވެ. މާހިރުބެ ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުން ދޫކޮށްލިއިރު، […]
އަނބުރާ ގެނެސްފައިވާ ދައުވާއެއް އަލުން ހުށަނޭޅޭނޭ ކަމަށް ހުސްނުއްސުއޫދު ވިދާޅުވެއްޖެ
ދައުވާކުރުމަށް ފަހު، އެ ދައުވާއެއް އަނބުރައި ގެނެސްފައި ވަނިކޮށް، އަލުން އެ ދައުވާ ކުރުމުގެ ބާރު ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަށް ލިބިގެން ނުވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ނައިބު ލީޑަރު، ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ […]
މާހިރުބެ 10 ދުވަހަށް ދޫނިދޫއަށް ފޮނުވައި ބޮންޑޭ 5 ދުވަހަށް ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި
އެމްޑީޕީގެ އިސްތިއުނާފް ފަނޑިޔާރު މަޖިލީހުގެ މެންބަރު އަދި ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގެ ޑެޕިއުޓީ ހޯމް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު މާހިރު އީސާ އިތުރު 10 ދުވަހަށް ޖަލުގައި ބެހެއްޓުމަށާއި، ރޭ ކެފޭއެއްގައި އިންނަވަނިކޮށް ހައްޔަރުކުރި އެމްޑީޕީގެ […]
އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ނައިބު ލީޑަރު އަލީ ވަހީދުގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން ބާއްވައިފި
އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ނައިބު ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލީ ވަހީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. އަލީ […]
ހާމިދު އިތުރު 5 ދުވަހަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓަނީ
އެމްޑީޕީގެ ސީދާ ހަރަކާތުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި އެމްޑީޕީގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އަދި އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ އަމީން އާންމު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހާމިދު އަބްދުލްޣަފޫރު […]
އުސްފަސްގަނޑު ރޫޅާނުލުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ވަގުތީ އަމުރަށް ހައި ކޯޓުން ވެސް ތާއީދު ކޮށްފި
އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގާ އުސްފަސްގަނޑު ރޫޅާނުލުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ވަގުތީ އަމުރަށް ހައި ކޯޓުން ވެސް ތާއީދު ކޮށްފި އެވެ. އުސްފަސްގަނޑުގެ މައްސަލަ ވަކި ގޮތަކަށް ނިމެންދެން އެތަން ރޫޅާލުމުގެ މަސައްކަތް […]
އުސްފަސްގަނޑު ރޫޅާނުލުމުގެ ވަގުތީ އަމުރެއް ސިވިލް ކޯޓުން ނެރެފައިވަނިކޮށް ވެސް އެތަން ރޫޅާލުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފި
އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގާ އުސްފަސްގަނޑު ރޫޅާނުލުމުގެ ވަގުތީ އަމުރެއް ސިވިލް ކޯޓުން ނެރެފައިވަނިކޮށް ވެސް އެތަން ރޫޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ކޮށްފިއެވެ. އުސްފަސްގަނޑުގެ މައްސަލަ ވަކި ގޮތަކަށް ނިމެންދެން އެތަން ރޫޅާލުމުގެ މަސައްކަތް […]
އުސްފަސްގަނޑު ރޫޅާލުމަށް ކޯޓު އަމުރެއް ނުލިބުނު
އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް އެ ޕާޓީއަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޫކޮށްފައިވާ އުސްފަސްގަނޑު ރޫޅާލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރު ދެވެން ނެތް ކަމަށް އެ ކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ. އުސްފަސްގަނޑު ރޫޅާލަންޖެހޭ ސަބަބުތައް ބަޔާންކޮށް […]
އެމްޑީޕީގެ އިންސާފުގެ މައިދާނުގެ މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލީ އެއްވެސް ގާނޫނީ އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައެއް ނޫން – އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީގެ އިންސާފުގެ މައިދާނަށް ސިފައިންނާ ފުލުހުން އަރައިގަނެ އެމައިދާން ސުންނާފަތިކޮށް އެމްޑީޕީ އެތަނުން ބޭރުކުރި މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓުން ބޭރުކުރީ ގާނޫނީ އެއްވެސް އަސާސަކަށް ބިނާކޮށްފައި ނޫން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ގާނޫނީ ކޮމިޓީން ބުނެފި […]
އެމްޑީޕީގެ އިންސާފުގެ މައިދާން ފުނޑާލި މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުކުރުމުގައި ސުވާލު އުފެދޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި – ޙަސަން ލަތީފް
ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަން ވައްޓާލުމާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން ކުރިއަށްގެންދިޔަ އިހްތިޖާޖްތަކަށް މާލޭ ސިޓީކައުންސިލުން ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދު ދޫކޮށް، އެމްޑީޕީގެ އިންސާފުގެ މައިދާން އެ ސަރަހައްދުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވަނިކޮށް، ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އެތަން ފުނޑާލި މައްސަލަ ސިވިލްކޯޓުން ބޭރުކޮށްލުމާއި […]
1 2 3 4