ކޯޓުތަކުން

ރާޅުގަނޑު މައްސަލަ އެމްޑީޕީން އަލުން މިއަދު ކޯޓަށް ވައްދައިފި
ރާޅުގަނޑުގައި އެމްޑީޕީން ގާއިމްކޮށްފައިވާ “އިންސާފުގެ މައިދާނަށް” ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އަރައިގަނެ އެ މައިދާން ތަޅައި ސުންނާފަތިކުރި މައްސަލަ އިއްޔެ މަދަނީ ކޯޓުން ބޭރުކުރުމާ ގުޅިގެން މިއަދު އަލުން އެ ޕާޓީގެ ރައީސް ޑރ.އިބްރާހީމް ދީދީ […]
ފެބްރުއަރީ 7 އަދި 8 ގައި ފުލުހުން ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާތައް ނުބަލައި އެހެން މައްސަލަތައް ނުބެލުމަށް ސަމީރު ޕީޖީއަށް ގޮވާލައްވައިފި
ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަހާއި 8 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުން ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާތައް ނުބަލައި ބަޣާވާތަށް ފަހު ހިނގައިދިޔަ ކަން ކަމާ ގުޅުންހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ އާންމު ރައްޔިތުންގެ މައްސަލަތައް ނުބެލުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ […]
އަބްދުﷲ ގާޒީ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔައީ އަބްދުﷲ ޤާޒީއަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ހުރި ނުރައްކަލެއްކަމަށް ފުލުހުން އެންގުމުން ކަމަށް އަފީފް ވިދާޅުވެއްޖެ
ސުލޫކީ މައްސަލަ ހުރިކަން ސާބިތުވެ، އަބްދުﷲ ގާޒީ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔައީ އަބްދުﷲ ޤާޒީއަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ހުރި ނުރައްކަލެއްކަމަށް ފުލުހުން އެންގުމުން ކަމަށް ރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދުގެ ކެބިނެޓްގެ […]
ޢަބްދުﷲ ގާޒީ އެކަހެރިކުރީ ގައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅޭ ކަމެއްގައި ކަމަށް ވާތީ އެކަމުގެ މައުލޫމާތު އެޗްއާރުސީއެމް އަކަށް ނުދެއްވޭނޭ ކަމަށް ތޮލްހަތު ވިދާޅުވެއްޖެ
ސުލޫކީ މައްސަލަތަކެއް ސާބިތުވެފައި ވުމާއި ގުޅިގެން ޖޭއެސްސީން ފިޔަވަޅުއަޅަން ނިންމާފައިވާ، ޢަބްދުﷲ ގާޒީ ސިފައިން އެކަހެރިކުރީ ގައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅޭ ކަމެއްގައި ކަމަށްވުމުން އެ މައުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ […]
އަބްދުﷲ ގާޒީ އެކަހެރިކުރުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނިންމުމެއް ނޫން. ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނިންމުމެއް – ރައީސް ނަޝީދު
ރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު މިއަދު 3 ޖެހި އިރު، ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރައްވައި، ސުލޫކީ މައްސަލަ ސާބިތުވެފައިވާ އަބްދުﷲ ގާޒީގެ މައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރެއްވުމުން އޭނާ އެކަހެރިކުރުމަކީ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނިންމުމެއް […]
ދެންނެވުން: އެމްޑީޕީ އަންހެނުންގެ ރޫޙްގެ ދަންނަވާލުމެއް
އެމްޑީޕީގެ “އިންސާފުގެ ދަތުރާ” ގުޅިގެން ފުލުހުން ނުވަތަ ސިފައިންގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ، ލަސްނުކުރައްވައި 7792458 އަދި 7776512 މި ނަންބަރުތަކަށް ގުޅުއްވާ އެ މަޢުލޫމާތު ދެއްވުން އެދެމެވެ. ފޮޓޯ […]
ބާޣީ ފުލުހުން އެމްޑީޕީގެ އިންސާފުގެ މައިދާނުން ހައްޔަރުކުރި ބައެއް މީހުންނަށް ވީ ނުވީއެއް ނޭނގޭ ކަމަށް އިންތި ވިދާޅުވެއްޖެ
ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި މީހުންނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު މިހާތަނަށް ވެސް ބާޣީ ފުލުހުން ދީފައެއް ނުވޭ ބާޣީ ފުލުހުން ރޭ އެމްޑީޕީގެ އިންސާފުގެ މައިދާނަށް އަރައިގަނެ އެ މައިދާނުން ހައްޔަރުކުރި ބައެއް މީހުންނަށް […]
1 2 3 4