ކޯޓުތަކުން

ރައީސް ނަޝީދު މާލެއިން ބޭރަށް އެއްވެސް ރަށަކަށް ނުވަތަ ޤައުމަކަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިކުރުވައިފި
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަކަށްފަހު އެނބުރި މާލެ ވަޑައިގަތުމާއެކު، އެމަނިކުފާނު އަލުން މާލެއިން ބޭރަށް އެއްވެސް ރަށަކަށް ނުވަތަ ގައުމަކަށް […]
ފުލުހަކަށް ހަމަލާދިން ކަމަށް ބުނެ ބޮންޑެގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ޕީޖީން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި
ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އަޅައި، ފުލުހަކަށް ހަމަލާދިން ކަމަށް ބުނެ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ބޮންޑެ) ގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ބޮންޑޭގެ […]
ފަނޑިޔާރުންގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ ބެލުން ހުއްޓާލުމަށް އޭސީސީއަށް އެންގުމުގެ ބާރު ޖޭއެސްސީއަށް ލިބިގެނެއް ނުވޭ– އެމްޑީޕީ
ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތެއް ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްޗަށް ކުރެވިއްޖެ ނަމަ، އެ ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ބެލެން ޖެހޭނޭ ކަމަށާއި، ފަނޑިޔާރުންގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ ބެލުން ހުއްޓާލުމަށް އޭސީސީއަށް އެންގުމުގެ ބާރު […]
ބެރިކޭޑް ހުރަސްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އިލްޔާސް ލަބީބު ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށްފި
އޮގަސްޓް 31 ވަނަ ދުވަހު އެމްޑީޕީން ކުރި ސުލްހަވެރި އިހުތިޖާޖުގައި ބެރިކޭޑް ހުރަސްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ވިޕް، ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު މިއަދު ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ. […]
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން މޫސާ މަނިކަށް ފުލުހުން އަނިޔާކުރި މައްސަލަ ޕީޖީއަށް ފޮނުވައިފި
މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 08 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުން އެމްޑީޕީގެ ޗެއާރޕާސަން ރީކޯ މޫސައަށް އަނިޔާ ކުރި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ނިންމައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ޕޮލިސް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން (ޕީއައިސީ އިން) […]
ފެބްރުއަރީ 8 ގެ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ދައުވާކުރާ އައްޑޫސިޓީގެ 20 މީހެއްގެ ޝަރީޢަތް ވަކި މުއްދަތެއް ނެތި ފަސްކޮށްފި
ފެބްރުއަރީ 8 ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުން ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކުރާ މީހުންގެ ޝަރީއަތް ހިންގަމުން ގެންދާ ގޮތާ މެދު އެމްޑީޕީން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވަނިކޮށް، އޭގެތެރެއިން 20 މީހެއްގެ ޝަރީޢަތް ވަކި […]
ޢަލީ ވަޙީދުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނޭކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމައިފި
ދައުލަތުން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިން ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ނައިބު ރައީސް ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަލީ ވަޙީދުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އަނބުރާ ގެންދިޔައީ ދައުވާ ނުކޮށް […]
ފެބްރުއަރީ 8 ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމާއި ގުޅިގެން ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލާ 47 މީހުންގެ މައްޗަށް ކުރާ ޝަރީއަތުގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން މިއަދު ބާއްވައިފި
ފެބްރުއަރީ 8 ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމާއި ގުޅިގެން ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލާ 47 މީހުންގެ މައްޗަށް ކުރާ ޝަރީއަތުގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީގެ ޕީޕީއެމް މެންބަރުން […]
ފެބްރުއަރީ 8 ގެ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ދައުވާކުރާ އައްޑޫސިޓީގެ މީހުންގެ މިއަދުގެ ޝަރީޢަތް ކެންސަލްކޮށްފި
ފެބްރުއަރީ 8 ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުން ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކުރާ 15 މީހުންގެ ޝަރީއަތް މިއަދުގެ ޝަރީޢަތް ކެންސަލްކުރުމާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ. އެމްޑީޕީ ވެބްސައިޓަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން […]
ކޯނީގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވާ މައްސަލަތައް ބަލައި ނިމެންދެން، އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންގެ މައްސަލަތަކުގައި ދައުވާކުރުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެމްޑީޕީން އެދިއްޖެ
އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންގެ މައްސަލަތަކުގައި ވަކިވަކިން ދައުވާ ނުކޮށް އެކީއެކައްޗަކަށް ދައުވާތައް ކުރުމަށާއި، ކޯނީގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވާ މައްސަލަތައް ބަލައި ނިމެންދެން އެ ދައުވާތައް ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން މޫސާ މަނިކު މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. މޫސަ […]
1 2 3 4