ވީޑިއޯ

ވީޑިއޯ: ދޭތިން ފަހެތި ކެމްޕެއިން، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ކ. ތުލުސްދޫ ޖަލްސާގައި ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު – 2 އޭޕްރިލް 2013
ވީޑިއޯ: އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދު އެމްޑީޕީ ޖަގަހަ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު – 29 މާޗް 2013
ވީޑިއޯ: ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގައި އެމްޑީޕީ ސިޔާސަތާއި ގުޅޭ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު – 20 މާޗް 2013، ކ. މާފުށި
ވީޑިއޯ: ދޭތިން ފަހެތި، ގދ. ތިނަދޫ ޖަލްސާގައި ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު – 15 މާޗް 2013
ވީޑިއޯ: ވަޢުދާއި ހިނގުން، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ކަންމަތީ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ވީޑިއޯ: ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޝައުނާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު – 8 މާޗް 2013
ވީޑިއޯ: ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ހިސާން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު – 8 މާޗް 2013
ވީޑިއޯ: ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޑރ. އައިމިނަތު ޖަމީލް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު – 8 މާޗް 2013
ވީޑިއޯ: ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޝިފާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު – 8 މާޗް 2013
ވީޑިއޯ: ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޝިޔާމާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު – 8 މާޗް 2013
1 3 4 5 6 7 8 9