ވީޑިއޯ: ދޭތިން ފަހެތި ކެމްޕެއިން، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ކ. ތުލުސްދޫ ޖަލްސާގައި ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު – 2 އޭޕްރިލް 2013