ވީޑިއޯ: ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޑރ. އައިމިނަތު ޖަމީލް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު – 8 މާޗް 2013