ވީޑިއޯ: ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޝިފާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު – 8 މާޗް 2013