ވީޑިއޯ

ވީޑިއޯ: ދޭތިން ފަހެތި، ރ. އަލިފުށި ޖަލްސާގައި ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު – 27 މެއި 2013
ވީޑިއޯ: ދޭތިން ފަހެތި، ނ. ހޮޅުދޫ ޖަލްސާގައި ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު – 24 މެއި 2013
ވީޑިއޯ: ބޮޑު ތިލަދުންމަތި އެއްބުރުން، ހއ. ދިއްދޫ ޖަލްސާގައި ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު – 9 މެއި 2013
ވީޑިއޯ: ބޮޑު ތިލަދުންމަތި އެއްބުރުން، ށ. މިލަންދޫ ޖަލްސާގައި މާރިޔާ ދީދީ، ޢަލީ ވަޙީދު، ޢަލީ ރިޒާ، އަޙުމަދު އިމްރާން އަދި މުޙައްމަދު ޝާހިދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު – 8 މެއި 2013
މާރިޔާ ދީދީ ޢަލީ ވަޙީދު ޢަލީ ރިޒާ މުޙައްމަދު ޝާހިދު އަޙުމަދު އިމްރާން
ވީޑިއޯ: ދޭތިން ފަހެތި، ށ. މިލަންދޫ ޖަލްސާގައި ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު – 8 މެއި 2013
ވީޑިއޯ: މިނިވަން މަސައްކަތްތެރިޔާ ހަމ އިސްކޮޅަށް ތެދުވެވޭ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާހުކުރުން، ޏ. ފުވައްމުލައް – 4 މެއި 2013
ވީޑިއޯ: ދޭތިން ފަހެތި، ދ. މީދޫ ޖަލްސާގައި ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު – 29 އޭޕްރީލް 2013
ވީޑިއޯ: ދޭތިން ފަހެތި، ފ. ބިލެއްދޫ ޖަލްސާގައި ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު – 28 އޭޕްރީލް 2013
ވީޑިއޯ: ދޭތިން ފަހެތި، ފ. ބިލެއްދޫ ޖަލްސާގައި ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަލީ ވަހީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު – 28 އޭޕްރީލް 2013
ވީޑިއޯ: ދޭތިން ފަހެތި، ފ. ބިލެއްދޫ ޖަލްސާގައި ބާރަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝިފާޒް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު – 28 އޭޕްރީލް 2013
1 2 3 4 5 6 7 9