ވީޑިއޯ

ވީޑިއޯ: ދޭތިން ފަހެތި، ފ. ބިލެއްދޫ ޖަލްސާގައި ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަމްޒާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު – 28 އޭޕްރީލް 2013
ވީޑިއޯ: ދޭތިން ފަހެތި، ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ޖަލްސާގައި ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު – 20 އޭޕްރީލް 2013
ވީޑިއޯ: މެރިކަލްޗަރ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ އެމްޑީޕީ ސިޔާސަތު އިފްތިތާހުކުރުން، ޏ. ފުވައްމުލައް – 20 އޭޕްރީލް 2013
ވީޑިއޯ: އާބާރެއް، އެމްޑީޕީ ބޮޑު ޖަލްސާގައި ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު – 19 އޭޕްރިލް 2013
ވީޑިއޯ: ޗެއާޕާސަން މޫސާ މަނިކު ދޭތިން ފަހެތި ކެމްޕެއިނަށް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުން – 13 އޭޕްރިލް 2013
ވީޑިއޯ: ވަޢުދާއި ހިނގުން، މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ކަންމަތީ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު – 10 އޭޕްރިލް 2013
ވީޑިއޯ: ދ. ރިނބުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ އެމްޑީޕީ ސިޔާސަތާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރަށު ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވުން
ވީޑިއޯ: ދޭތިން ފަހެތި ކެމްޕެއިން ލ. އިސްދޫ ޖަލްސާގައި ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު – 7 އޭޕްރިލް 2013
ވީޑިއޯ: ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ކުރިެރުވުމުގެ އެމްޑީޕީ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙު ކުރުމުގެ ޚަފްލާގައި ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު، ލ. ގަން – 6 އޭޕްރިލް 2013
ވީޑިއޯ: ދޭތިން ފަހެތި އެމްޑީޕީ ސައިކަލް ބުރު، ޏ. ފުވައްމުލައް – 5 އޭޕްރިލް 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9