ވީޑިއޯ

ވީޑިއޯ: ކަޅު ހުކުރު 2012 ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު – 13 އޯގަސްޓު 2012
ވީޑިއޯ: ރާއްޖެ ޓީވީ
ވީޑިއޯ: ސިޓީ ޕާކު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ވީޑިއޯ: ރާއްޖެ ޓީވީ
ވީޑިއޯ: ރާއްޖެ ޓީވީގެ ވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ވީޑިއޯ: ރާއްޖެ ޓީވީ
ނޫސްބަޔާން: އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ބައެއް މެންބަރުންގެ ގުޅިފައިވާ ނޫސް ބަޔާން (11)
އެމްޑީޕީ އިސްތިއުނާފް ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރ، އަދި އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ ސްޓޭޓްމިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މާހިރު އީސާ ( މާހިރުބެ ) އަށް ގާނޫނު އަސާސީން ލިބިދީފައިވާ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ބޭނުންކުރުމާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި […]
ވީޑިއޯ: އެމްޑީޕީ ސީދާ ކުއްލި ހަރަކާތުގައި ޢާއްމުންނަށާއި ނޫސްވެރިންނަށް ފުލުހުން އަނިޔާކުރުން – 9 ޖުލައި 2012
ރާއްޖެޓީވީ ގެ ހެޑް އޮފް ނިއުސް އަސްވާޑަށް އަނިޔާކޮށް ހައްޔަރުކުރުން އެމްޑީޕީގެ ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ ރައީސާ އާމިނަތު ޝައުނާ އަދި މާޔަން ހައްޔަރުކުރުން
އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީން ބާއްވާ އެއްވުން: ރައީސް ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅު .. 25 އެޕްރީލް 2012
ވީޑިއޯ: އެމްޑީޕީ އައްޑޫ ސިޓީ ވެހިކަލް ބުރު
ވީޑިއޯ: ބާޣީ ސަރުކާރުގެ ފުލުހުން ތިނަދޫ އެމްޑީޕީ ސަޕޯޓަރުން ހައްޔަރުކުރުމާ ދެކޮޅަށް ތިނަދޫގައި އިޙްތިޖާޖުކުރުން .. 14 މާރޗް 2012
ވީޑީއޯ: ޔޫޓިއުބް
ވީޑިއޯ: ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ދިރިއުޅުއްވާ ގެ ކައިރީގައި އެމްޑީޕީ އަންހެން މެންބަރުން ކުރި ސުލްޙަވެރި އިޙްތިޖާޖް .. 12 މާރޗް 2012
ވީޑިއޯ: އެމްޑީޕީ އިންސާފުގެ ދަތުރު ދޯނި ބުރު .. 9 މާރޗް 2012
1 5 6 7 8 9