ވީޑިއޯ: ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގައި އެމްޑީޕީ ސިޔާސަތާއި ގުޅޭ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު – 20 މާޗް 2013، ކ. މާފުށި