ވީޑިއޯ

ރައީސް ނަޝީދު މ. ކޮޅުފުށީގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 29 ޖުލައި 2013
ރައީސް ނަޝީދު މ. ވޭވަށުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 28 ޖުލައި 2013
ރައީސް ނަޝީދު މ. ނާލާފުށީގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 28 ޖުލައި 2013
ރައީސް ނަޝީދު މ. އަތޮޅު ދިއްގަރު “އެއްބުރުން” ޖަލްސާގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 28 ޖުލައި 2013
ރައީސް ނަޝީދު ބ. އަތޮޅު ފެހެންދޫގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 22 ޖުލައި 2013
ރައީސް ނަޝީދާއި އެކު މިނިވަން ރޭޑިއޯ (97minivan) ޖުލައި 26 2013
އެމްޑީޕީގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާ: ރައީސް ނަޝީދުގެ ސްޕީޗް 18 ޖުލައި 2013
ވީޑިއޯ: ބޯޑިންގޕާސް، އެއްބުރުން ކެމްޕެއިން ހަރަކާތް ފެއްޓުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައިސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު – 13 ޖޫން 2013
ވީޑިއޯ: ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރެޖިސްޓްރީ ޗެކްކުރުން
ވީޑިއޯ: ހިތްހަމަޖެހުން – ގަރުބަގަތީއްސުރެ ނެތިދިޔުމަށް ދާންދެން، އިފްތިތާޙުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު – ޅ. ނައިފަރު – 31 މެއި 2013
1 2 3 4 5 6 9