ވީޑިއޯ

ވީޑިއޯ: ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އީވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު – 8 މާޗް 2013
ވީޑިއޯ: ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މާރިޔާ ދީދީ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު – 8 މާޗް 2013
ވީޑިއޯ: ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު – 8 މާޗް 2013
ވީޑިއޯ: ވަޢުދާއި ހިނގުން ހެންވޭރު ދެކުނު ކަންމަތީ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު – 26 ފެބުރުއަރީ 2013
ވީޑިއޯ: ރޭގެ އެމްޑީޕީ އެއްވުމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު – 24 ފެބުރުއަރީ 2013
ވީޑިއޯ: ރައިސް ނަޝީދުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް – 23 ފެބުރުއަރީ 2013
ވީޑިއޯ: ރައިސް ނަޝީދުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް (އިނގިރޭސި) – 23 ފެބުރުއަރީ 2013
ވީޑިއޯ: “ވަޢުދާއި ހިނގުން” ގަލޮޅު ކަންމަތީ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު – 31 ޖެނުއަރީ 2013
ވީޑިއޯ: 30 ޖެނުއަރީ 2013 ދުވަހުގެ ރޭ އުސްފަސަގަނޑު އެމްޑީޕީ ޖަލްސާގައި ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ވީޑިއޯ: އިބްރާހީމް ނާސިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރުން
ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ޚާއްޞަ ޖަލްސާ ގައި ނެރުއްވި، އިބްރާހީމް ނާސިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރުމަށް ޖީއެމްއާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯ ޕްރެޒެންޓޭޝަން
1 4 5 6 7 8 9