ނޫސް ބަޔާން

ނޫސް ބަޔާން: ވެލެޒިނީ އަށް މިއަދު ބަޔަކު ދިން އަނިޔާވެރި ހަމަލާ ކުށްވެރިކުރުން
ތާރީޚް: 3 ޖަނަވަރީ 2011 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ މެންބަރު އައިޝަތު ވެލެޒިނީ އަށް މިއަދު ބަޔަކު ދިން އަނިޔާވެރި ހަމަލާ ކުށްވެރިކުރުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ މެންބަރު […]
ނޫސްބަޔާން: އެމް.ޑީ.ޕީ ނަޑެއްލާ ޒުވާނުންގެ ގޮފި އަދި ނަޑެއްލާ ފިޔަލަ ގޮފީގެ ނޫސްބަޔާން.
11 ނޮވެމްބަރ 2008 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު މި ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު ސަރުކާރަކީ ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ހެވާއި ލާބަޔަށް އުފެދުނު ސަރުކާރެކެވެ. ޒަމާންވީ ޤަބީލާގެ ޙުދުމުޙުތާރު ވެރިން ނިމުމަކަށް ގެނެސް ރައްޔިތުންގެ ސަރުކާރެއް […]
ނޫސްބަޔާން:މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވަޒީރުންގެ އިތުބާރު އޮތް ކަމަށް ނިންމަވާފައިވާތީ އެމްޑީޕީން މަރުހަބާކިޔުން
ވަގުތުން ނެރުމަށް MDP-2010-PR-0032ނަންބަރު: ތާރީޚް: 22 ނޮވެމްބަރ 2010 (ހޯމަ) މިއަދު 22 ނޮވެމްބަރ 2010 ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަޒީރުންގެ ރުހުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ނިންމި ނިންމުމުގައި އެ ވޯޓުން ދައުލަތުގެ ހުރިހާ […]
ނޫސް ބަޔާން: އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާގެ އިމްތިޔާޒް ނަގާލުމަށް ޑީއާރުޕީން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާތީ އެކަން ކުށްވެރިކުރުން
ވަގުތުން ނެރުމަށް MDP-2010-PR-0031ނަންބަރު: ތާރީޚް: 8 ނޮވެމްބަރ 2010 (ހޯމަ) އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާގެ އިމްތިޔާޒް ނަގާލުމަށް ޑީއާރުޕީން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާތީ އެކަން ކުށްވެރިކުރުން ޑީއާރްޕީން ދާދިފަހުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި […]
ނޫސް ބަޔާން: ޑީއާރުޕީ އިން ފުވައްމުލަކު ގައި ހިންގަމުންދާ ގާނޫނާއި ޚިލާފު އަމަލު ތައް އެދާއިރާއިން ކުށްވެރި ކުރުން
ޑީއާރުޕީ އިން ފުވައްމުލަކު ގައި ހިންގަމުންދާ ގާނޫނާއި ޚިލާފު އަމަލު ތައް ކުށްވެރި ކުރުން 23 އޮކްޓޯބަރ 2010 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ އިން ،ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު […]
ނޫސް ބަޔާން: އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީއަށް ދިން ހަމަލާ ކުށްވެރިކުރުން
ވަގުތުން ނެރުމަށް MDP-2010-PR-0030ނަންބަރު: ތާރީޚް: 24 އޮކްޓޯބަރ 2010 (އާދީއްތަ) އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީއަށް ދިން ހަމަލާ ކުށްވެރިކުރުން އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރު އަދި ސ. ފޭދޫ ދާއިރާގެ […]
ނޫސް ބަޔާން: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގައި ވަކިވަކިން ވޯޓަށް އެހުމާ ދެކޮޅު ހެދުން
MDP-2010-PR-0028ނަންބަރު: ތާރީޚް: 17 އޮކްޓޯބަރ 2010 (އާދީއްތަ) ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގައި ވަކިވަކިން ވޯޓަށް އެހުމާ ދެކޮޅު ހެދުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް އަނެއްކާވެސް ހަމައިން ނެއްޓި ވަކި ޕާޓީއެއްގެ މަސްލަޙަތު […]
ނޫސް ބަޔާން:އެސް.އެމް.އެސް މެދުވެރިކޮށް އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުން ކެންސަލްކުރަން މެދުވެރިވި ސަބަބާބެހޭ
ވަގުތުން ނެރުމަށް MDP-2010-PR-0027ނަންބަރު: ތާރީޚް: 26 އޮގަސްޓް 2010 (އާދީއްތަ) އެސް.އެމް.އެސް މެދުވެރިކޮށް އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުން ކެންސަލްކުރަން މެދުވެރިވި ސަބަބާބެހޭ 24 ސެޕްޓެމްބަރ 2010 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ […]
ނޫސް ބަޔާން:އެމް. ޑީ. ޕީ އާއި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ އިއްތިހާދުގެ ފަރާތުން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2010 އެމް. ޑީ. ޕީ އާއި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ އިއްތިހާދުގެ ފަރާތުން އަބަދުވެސް ސަރުކާރު ހިންގުމުގައާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި އަމަލުކުރަމުންގެންދަނީ ގައުމީ މަސްލަހަތު ކޮންމެކަމެއް ނިންމުމުގައިވެސް އިސްކޮށް، ރައްޔިތުންގެ […]
ނޫސްބަޔާން: ކުރީގެ ބަންޑާރަނައިބަށް މަރުހަބާ އާއި ޝުކުރު ދެންނެވުން
8 އޮގަސްޓް 2010 އިންތިޤާލީ މަރުހަލާ ނިމުނު އިރު އުފެދިފައިވާ ޤާނޫނީ ހުސްކަމާ ގުޅިގެން މަޤާމުގެ ޒިންމާ ފުރިހަމަޔަށް އަދާކުރެއްވޭނޭ ފުރުސަތު ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ދިވެހިދައުލަތުގެ ބަންޑާރަނައިބުކަމުން އިސްތިޢުފާދެއްވި އަލްއުސްތާޛް ހުސްނުއްސުއޫދު އެދެއްކެވި […]
1 101 102 103 104 105 106 107