ނޫސް ބަޔާން

އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަންގެ ބަޔާން
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ޗެއަރޕާސަން ކަމުގެ މަގާމަށް ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ވަރަށް މަތީ އަޤްލަބިއްޔަތަކުން އަޅުގަނޑު ހޮއްވަވައިދެއްވި ކަމަށްޓަކައި، އެމްޑީޕީގެ އެންމެހާ ލޮބުވެތި މެންބަރުންނަށް ހިތުގެ އިޚްލާސްތެރި ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ. އެމްޑީޕީ […]
ނޫސް ބަޔާން: އެމްޑީޕީގެ ވަގުތީ ޗެއަރޕާސަން އަށް ޕާޓީގެ ރައީސް މަރުހަބާ ވިދާޅުވުން
މި ޕާޓީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ 91 ވަނަ ޖަލްސާގައި ބޮޑު އަޤްލަބިއްޔަތަކުން، ޕާޓީގެ ވަގުތީ ޗެއަރޕާސަން ކަމަށް މި ޕާޓީގެ ކުރީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު […]
ނޫސް ބަޔާން: އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަންކަމުގެ މަޤާމުން އަލުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ މިއަދު އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން، ޕާޓީގެ އެންމެ އިސް ލީޑަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތްޕުޅުން ދެއްވި ބަޔާން
ގިނަ ޕާޓީ އެކުލެވޭ ޑިމޮކްރެޓިކް ވެރިކަމުގެ ނިޒާމަށް ދިވެހިރާއްޖެ ފުރޮޅާލުމުގެ ފަހަތުގައިވާ މައިގަނޑު ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއް ސަބަބަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި މިސާލެއް ދައްކަވަމުން މިއަދު މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ […]
ނޫސް ބަޔާން: ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން އެމްޑީޕީން ކާމިޔާބުކުރުމާ ގުޅިގެން މަރުހަބާ ދެންނެވުން
ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރަކު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން އެ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އައްޔަން ކުރުމަށް މިއަދު އެ ދާއިރާގައި ބޭއްވި ވޯޓު ބޮޑު އަޤްލަބިއްޔަތަކުން ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް […]
ނޫސް ބަޔާން
އެމްޑީޕީ އަންހެނުންގެ ރޫޙްގެ ނޫސްބަޔާން އެމްޑީޕީ އަންހެނުންގެ ރޫޙުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފްޓު ނިމި މިހާރު ވަނީ އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖްލީހަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. އަންހެނުންގެ ރޫޙު އުފެއްދުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި […]
ނޫސްބަޔާން: އެމްޑީޕީގެ ނޫސް ބަޔާން
MDP-2011-PR-006ނަންބަރު: ތާރީޚް: 29 މެއި 2011 (އާދީއްތަ) އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން އަދުލު އިންސާފް ޤާއިމްކުރުމުގެ ދާއިރާއާއި މެދު އާންމުންގެ ހިތުގައި ޝައްކު އުފެދޭ ގޮތަށް ދައްކާ ވާހަކަ ކުށްވެރިކުރުން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނަށް […]
ނޫސް ބަޔާން
ހ.އ ދިއްދޫ ދާއިރާ، އެމް.ޑީ.ޕީ ދިއްދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ މަތި އުތުރު ޕުރޮވިންސް ސެކްރެޓޭރިއަޓް މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ހ.އ ދިއްދޫން މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުން ކުރަންތިބި ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ 2 މީހުން އެމް.ޑީ.ޕީ ޖަގަހަ […]
މިނިވަން ދެ މެންބަރުން އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރުމުން ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ލިބިއްޖެ
އިބްރާހީމް ރާމިޒް ބ.އަތޮޅު ކެންދޫ ރަށު ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ އަމިއްލަ 2 މެންބަރަކު އެމްޑީޕީ އަށް ރޭ ސޮއިކުރުމާއި ގުޅިގެން އެކައުންސިލްގެ އަޤްލަބިއްޔަތު އެމްޑީޕީއަށް ލިބިއްޖެއެވެ. ރޭ ކެންދޫ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި […]
ނޫސް ބަޔާން: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަމަށް ސިޔާސީ ބޭފުޅަކު އިސްކުރުން ކުށްވެރިކުރުން
ވަގުތުން ނެރުމަށް MDP-2011-PR-0005ނަންބަރު: ތާރީޚް: 16 މެއި 2011 (ހޯމަ) އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަމަށް ސިޔާސީ ބޭފުޅަކު އިސްކުރުން ކުށްވެރިކުރުން އެމްޑީޕީން ދެކޭ ގޮތުގައި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ކޮންމެ މަޤާމެއް ކަމުގައި […]
ނޫސް ބަޔާން: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދުގެ ނޫސް ބަޔާން
ނޫސްބަޔާން 24 އޭޕްރީލް 2011 ވަނަ ދުވަހު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ އަލްޙާން ފަހުމީގެ “އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެ މެކުހަށް” ކެމްޕެއިން ޖަގަހަ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން “ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ބަދަލުގެނެސްގެންވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ […]
1 99 100 101 102 103 104 105 107