ނޫސް ބަޔާން

ނޫސް ބަޔާން
27 މެއި 2010 ގައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ހިނގަމުންދާ ގޮތް ކުށްވެރިކުރުން ޑީ.އާރު.ޕީގެ އަޣްލަބިއްޔަތު އޮތް ކޮމެޓީއަކުން އެ ކޮމެޓީގެ މުޤައްރިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ގައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުން […]
ނޫސްބަޔާން
24 މެއި 2010
ނޫސް ބަޔާން
އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން އެހެން ޕާޓީތަކަށް ވައްދާ މައްސަލަ ކުށްވެރިކުރުން 27 އެޕްރީލް 2010 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ މެންބަރުން، އެމެންބަރުންނަށް ނޭނގި ގަވައިދާ ޚިލާފަށް އެހެން ޕާޓީތަކަށް ވެއްދުން […]
ނޫސް ބަޔާން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޑރ.މުހައްމަދު ވަޙީދު ހަސަން މަނިކުގެ ނޭއްގާނީ ޢަމަލުތައް ކުށްވެރިކުރުން 25 އެޕްރީލް 2010 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަދި ޤައުމީ އިއްތިހާދު ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޑރ.މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކު، އެމްޑީޕީއާ އެކު […]
ނޫސްބަޔާން
22 އެޕްރީލް 2010 ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ މުހައްމަދު ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން ރާއްޖޭގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ޔޫ އެން ” ޗެމްޕިއަން އޮފަ ދަ އާރތު” އެވޯޑް ލިބިވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން ދިވެހިރައްޔިތުންގެ […]
އެމްޖޭއޭ ބައިނަލް އަގުވާމީ ނޫސްވެރިންގެ ޖަމިއްޔާގެ މެންބަރަކަށް ވުމާ ގުޅިގެން މަރުހަބާ ދެންނެވުން
1 އެޕްރީލް 2010 މޯލްޑިވްސް ޖާނަލިސްޓް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްޖޭއޭ)، ބައިނަލް އަގުވާމީ ނޫސްވެރިންގެ ޖަމިއްޔާ، އިންޓަނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް ޖާނަލިސްޓްސް (އައިއެފްޖޭ)ގެ މެންބަރަކަށްވުމާ ގުޅިގެން ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ން އެމްޖޭއޭ އަށް މަރުހަބާ […]
އއ.ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ވަހީދުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލުން
28 މާރޗް 2010 އެމް.ޑީ.ޕީގެ އއ. ދާއިރާ، 25 މާރޗް 2010 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަވީރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ ގެކޮޅުގެ ކުރިމަތީގައި އެމް.ޑީ.ޕީއާއި ޑީ.އާރު.ޕީގެ ޢާއްމު މެމްބަރުންނާއި ބައެއް […]
އަދާލަތު ޕާޓީން ސިޔާސީ ބޭނުންތަކަށްޓަކައި ދީން ހަތިޔާރަކަށް ހަދާތީ އެކަން ކުށްވެރިކުރުން
29 މާރޗް 2010 (ހޯމަ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 106 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީވެރިޔަކީ، އަދި ސަރުކާރުގެ އެންމެ މަތީވެރިޔަކީ، އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ […]
ޑީއާރުޕީގެ ބައެއް އިސްވެރިން އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށް ޤާނޫނީ އިމުން ބޭރުގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ކުށްވެރިކުރުން
ތާރީޚް: 28 މާރޗް 2010 (އާދީއްތަ) ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ އަޣްލަބިއްޔަތުން ރައްޔިތުންގެ ރުހުމާއި ތާޢީދާއެކު ރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށް ޑީއާރުޕީގެ ބައެއް އިސްވެރިން ފާޅުގައި ޤާނޫނީ އިމުން ބޭރުން ކުރަމުންދާ […]
ނޫސް ވެރިންނަށް ހަމަލަ ދެނީ އެމްޑީޕީ އަޑީގައި އޮވެގެން ކަމަށް ޑީއާރުޕީ އިން ބުނާ ބުނުން ކުށްވެރިކުރުން
19 މާރޗް 2010 ނޫސް ވެރިން ނަށް ފަހަކަށް އައިސް ދެމުންދާ ޙަމަލާ ތަކަކީ އެމްޑީޕީ އަޑީގައި އޮވެގެން ކުރުވާ ކަމެއް ކަމަށް ޑީއާރުޕީ އިން ބުނާ ބުނުމަކީ ކަމުގެ އެއްވެސް ޙަގީގަތެއް ބެލުމެއް […]
1 102 103 104 105 106