ނޫސް ބަޔާން

ނޫސްބަޔާން: ށ.ބިލެތްފަހީ ހިނދޫ ގޮފީގެ ނޫސް ބަޔާން
އެމް.ޑީ.ޕީ ބިލެތްފަހީ ހިނދޫ ގޮފި ށ.ބިލެތްފަހީ / ދިވެހިރާއްޖެ ނޫސް ބަޔާން މިހާރަކަށް އައިސް މިރަށުގައި ސިލްސިލާ ކޮށް އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ތަކެއް ހިނގަމުން ދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އެކަމުގެ ސަބަބުން އަމިއްލަ މީހުންގެ […]
ނޫސް ބަޔާން: އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު ވަކިކުރުމަށް އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ފަރާތުން ގޮވާލުން
ނޫސްބަޔާން މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރުނަރގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަލްފާޟިލް ފަޒީލް ނަޖީބު، އެބޭފުޅާގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބުތައް އަދާކުރެއްވުމުގައި ތަކުރާރުކޮށް އިޙުމާލުވެފައިވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 81/6 (މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު 1981)ގެ 6 ވަނަމާއްދާގެ […]
ނޫސް ބަޔާން: އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބު
މާދަމާ (5 ފެބްރުއަރީ 2011 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު) އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ބާއްވަން ނިންމުމާގުޅިގެން ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ން އައްޑޫގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަމެވެ. މާދަމާ މި އިންތިޚާބު […]
ނޫސް ބަޔާން: އެމްޑީޕީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ނޫސް ބަޔާން
އެމްޑީޕީ. މަރަދޫ ދާއިރާގެ އޮފީސް ނޫސް ބަޔާން އައްޑު އަތޮޅު މަރަދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތުން އައްޑުއަތޮޅު ސިޓީއަކަށް ހެދުމަށް 9 އޮކުޓޯބަރ 2010 ގައި އިލެކުޝަނުންނެގި ރައްޔިތުންގެ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކުން […]
ނޫސް ބަޔާން: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ޓިކެޓް ދީފައިވާ ދާއިރާތަކަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ނިކުތް އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންނާއި ބެހޭ
ވަގުތުން ނެރުމަށް MDP -2011-PR-005ނަންބަރު: ތާރީޚް: 29 ޖަނަވަރީ 2011 (ހޮނިހިރު) ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ދީފައިވާ ދާއިރާތަކަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ނިކުތް އެމް،ޑީ.ޕީ މެމްބަރުންނާއި ބެހޭ މި ޕާޓީގެ ފަރާތުން […]
ނޫސް ބަޔާން: އައްޑޫ ސިޓީއަކަށް ހެދުމަށް އެމްޑީޕީއާއި ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތަށް އިހަވަންދޫ ދާއިރާއިން ތާއީދުކުރުން
އައްޑޫ ސިޓީ ހެދުމަށް އެމްޑީޕީން ކުރާ ގައުމީ ޖިހާދުގައި އެމްޑީޕީ އިހަވަންދޫ ދާއިރާއިން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެ، އައްޑޫއަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަދިނުމަށް ތާޢީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. “އައްޑޫ ސިޓީއަކަށް ހެދުމަށް އެއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން […]
ނޫސް ބަޔާން: އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އުފެއްދުމާ ދެކޮޅަށް ގައުމީ ޕާޓީން ކުރާ މަސައްކަތް ހުޅުމީދޫ ދާއިރާއިން ކުށްވެރިކުރުން
ހުޅުމީދޫ ދާއިރާ ހުޅުމީދޫ ނޫސް ބަޔާން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން އައްޑުއަތޮޅަކީ ތަރައްގީއަށްޓަކައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅެމުންދާ އަތޮޅެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިކަންކަމަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުން މާބޮޑު އެއްބާރުލުމެއްލިބިފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން މިއަތޮޅަށް […]
ނޫސް ބަޔާން: އައްޑޫ ސިޓީއަކަށް ހެދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އެޅުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތް ކުށްވެރިކުރުން
އައްޑޫއަށް ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއެއް ކަމަށް ބުނާ ޑރ. ހަސަން ސައީދުގެ ގައުމީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އިމާދު ޞޯލިޙް، ސިޔާސީ ބޭނުކަށްޓަކައި އައްޑޫގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ވިންދާ އިޙްސާސްތަކަށް ބެލުމެއްނެތި އައްޑޫ ސިޓީއަކަށް ހެދުމަށް […]
ނޫސް ބަޔާން: ވެލެޒިނީ އަށް މިއަދު ބަޔަކު ދިން އަނިޔާވެރި ހަމަލާ ކުށްވެރިކުރުން
ތާރީޚް: 3 ޖަނަވަރީ 2011 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ މެންބަރު އައިޝަތު ވެލެޒިނީ އަށް މިއަދު ބަޔަކު ދިން އަނިޔާވެރި ހަމަލާ ކުށްވެރިކުރުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ މެންބަރު […]
ނޫސްބަޔާން: އެމް.ޑީ.ޕީ ނަޑެއްލާ ޒުވާނުންގެ ގޮފި އަދި ނަޑެއްލާ ފިޔަލަ ގޮފީގެ ނޫސްބަޔާން.
11 ނޮވެމްބަރ 2008 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު މި ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު ސަރުކާރަކީ ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ހެވާއި ލާބަޔަށް އުފެދުނު ސަރުކާރެކެވެ. ޒަމާންވީ ޤަބީލާގެ ޙުދުމުޙުތާރު ވެރިން ނިމުމަކަށް ގެނެސް ރައްޔިތުންގެ ސަރުކާރެއް […]
1 102 103 104 105 106 107 108 109