ޚަބަރު

އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ 107 ވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި
29 ޖެނުއަރީ 2009 ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ 107 ވަނަ ބައްދަލުވުން 28 ޖޫން 2009 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ބާއްވައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓްގައި ބޭއްވި މިބައްދަލުވުމުގައި […]
ނޫސް ބަޔާން
ވަގުތުން ނެރުމަށް ނަންބަރު: MDP-2009-PR-009 ތާރީޚް: 24 ޖޫން 2009 (ބުދަ) ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގައި އަލުން ވޯޓްލުމާ ގުޅޭ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ޑީއާރޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު ޣައްސާނު މައުމޫން ވޯޓުގެ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ހިތްހަމަނުޖެހޭތީ […]
ނޫސް ބަޔާން
ވަގުތުން ނެރުމަށް ނަންބަރު: MDP-2009-PR-008 ތާރީޚް: 16 ޖޫން 2009 (އަންގާރަ) ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރަމުންދާ ޖިންސީ އަނިޔާއާއި ޖިންސީ ގޯނާތަކާއި ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީގޮތުން ކުރަމުންދާ އަނިޔާތައް އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން […]
ނޫސް ބަޔާން
ވަގުތުން ނެރުމަށް ނަންބަރު: MDP-2009-PR-007 ތާރީޚް: 11 ޖޫން 2009 (ބުރާސްފަތި) އެމްޑީޕިގެ ލީޑަރޝިޕްއާމެދު ބިރުވެރިކަން އުފެދޭ ވާހަކަތައް ދިޓީވީން ފަތުރަމުންދާތީ އެކަން ކުށްވެރިކުރުން އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިން ދިޓީވީއަށް އިންޒާރުދޭކަމަށް ބުނެ ދިޓީވީން ބުދަދުވަހުގެރޭ […]
ނޫސް ބަޔާން
ވަގުތުން ނެރުމަށް ނަންބަރު: MDP-2009-PR-006 ތާރީޚް: 11 ޖޫން 2009 (ބުރާސްފަތި) އއ ތޮއްޑޫގެ 200 މީހުން އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނަށް ވުމަށް ފޯމު ފުރުމާ ގުޅިގެން ޕާޓީން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވައިފި އއ ތޮއްޑޫއަށް […]
ނޫސް ބަޔާން
ވަގުތުން ނެރުމަށް ނަންބަރު: MDP-2009-PR-005 ތާރީޚް: 25 މޭ 2009 (ހޯމަ) ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށާއި ނައިބުރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް އިންތިޚާބުކުރާނެ މެމްބަރުން ކަނޑައަޅުއްވައިފި އަލަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށާއި ނައިބު […]
ނޫސް ބަޔާން
ވަގުތުން ނެރުމަށް ނަންބަރު: MDP-2009-PR-004 ތާރީޚް: 21 މޭ 2009 (ބުރާސްފަތި) ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހޮވިވަޑައިގެންފައިވާ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރ މުހަންމަދު އަސްލަމްގެ ގޭ ގަރާޖުގައި އޮތް ކާރުގައި ރޯކޮށްލި ބަޔަކު ހޯދުމަށް ފުލުހުންނަށް ގޮވާލުން […]
އެމްޑީޕީގެ ވަރަށް ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް
އެމްޑީޕީގެ ވަރަށް ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް 22 މޭ 2009 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ 9.00 ގައި ދަރުބާރުގޭގެ ދޮށިމޭނާ މާލަމްގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ޖަލްސާއަށް އެމްޑީޕީގެ ލޮބުވެތި މެންބަރުންނަށާއި ތާއިދުކުރައްވާ އެންމެހާއި ފަރާތްތަކަށް ދައުވަތު […]
ނޫސް ބަޔާން
ވަގުތުން ނެރުމަށް ނަންބަރު: MDP-2009-PR-003 ތާރީޚް: 14 މޭ 2009 (ބުރާސްފަތި) އެމްޑީޕީގެ ލީޑަރޝިޕްއާމެދު ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ނަފްރަތު އުފެއްދުމަށް ހިންގި އަމަލު ކުށްވެރިކުރުން މިއަދު މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ލައުޑްސްޕީކަރު މެދުވެރިކޮށް ބަޔަކު މީހުން […]
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2009 ގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެންޕޭން ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހްކޮށްފި
މޭމަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރައްވާ 76 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެންޕޭން ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކުރުން ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ރޭ 9 ޖެހިއިރު މާލޭގެ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ކެންޕޭން […]
1 389 390 391 392 393 394 395 396