ޚަބަރު ސިޓީ

ނޫސް ބަޔާން
އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން އެހެން ޕާޓީތަކަށް ވައްދާ މައްސަލަ ކުށްވެރިކުރުން 27 އެޕްރީލް 2010 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ މެންބަރުން، އެމެންބަރުންނަށް ނޭނގި ގަވައިދާ ޚިލާފަށް އެހެން ޕާޓީތަކަށް ވެއްދުން […]
އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ޑިމޮކްރެޓިކް ޔޫނިއަންގެ މެންބަރަކަށް އެމްޑީޕީ ވެއްޖެ
1 ފެބްރުއަރީ 2010 އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ޑިމޮކްރެޓިކް ޔޫނިއަން (އޭޕީޑީޔޫ)ގެ މެންބަރަކަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ވެއްޖެ އެވެ. އެމްޑީޕީ، މިޖަމާޢަތުގެ މެންބަރަކަށްވީކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކުރީ މިއަދު ޓައިވާންގެ ވެރިރަށް ޓައިޕޭގެ ގްރޭންޑް ހަޔަޓް […]
އެމްޑީޕީގެ ވަފްދެއް އއ.ތޮއްޑޫއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި
17 ޖެނުއަރީ 2010 އެމްޑީޕީގެ ވަފްދެއް ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ އއ.ތޮއްޑޫ އަށް އިޖްތިމާޢީ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ ޒިޔާރަތެއްކޮށްފިއެވެ. ތޮއްޑޫއަށް އެމްޑީޕީގެ ވަފްދު މިކުރި ދަތުރުގައި ވަފްދުގެ […]
ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީގެ ހެޔޮވެރިކަމެއް ފެށިތާ އެއް އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާޞަބާ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެމްޑީޕީން ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި
10 ނޮވެމްބަރ 2009 ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ގިނަ ޕާޓީ ވާދަކުރި ފުރަތަމަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު، އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކާމިޔާބު ކުރައްވައި، ޑިމޮކްރަސީގެ އުޞޫލުން އިންތިޚާބު ކުރެވުނު ފުރަތަމަ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ […]
އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދަށް އެއް އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާޞަބަތުގައި ބާއްވާ ހިނގާލުން ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ދާނެ
9 ނޮވެމްބަރ 2009 އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރަށް އެއް އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާޞަބަތުގައި މިއަދު (9 ނޮވެމްބަރ 2009 ވަނަ ދުވަހު) މެންދުރު ފަހު 3.30 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހިނގާލުން ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް […]
ހަރުގެ ބިތްދޮށުން ގޭގޭ ޖޯލިތަކުން
އަބްދުﷲބެ: ހާޝިމް، އަނެއްކާވެސް މިއޮއް ދިމާވީ… ކޮބާ ކިހިނެތް ކިހިނެތް ކަންތައްތައް؟ ހާޝިމް: ވަރަށް ރަގަޅު… އަދިވެސް މިއަތޮޅުގައިތޯ؟ ހާދަ ދުވަހެއް ވެއްޖެއޭ… އަބްދުﷲބެ: މިއުޅެނީ މިފަހަރު މިރަށުށް ކުރިމަތިލައިގެން… އަދި އެވާހަކަ ނުބުނެވޭދޯ؟ […]
މަޖިލީހަށް ވާދަކުރާ އިންޑިޕެންޑެންޓު ކެންޑިޑޭޓުންނާ ދޭތެރޭ ތިޔަބޭފުޅުން ވިސްނަވަންޖެހޭ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅަންޖެހޭ ފޯމުތައް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވީއިރު މިޕާޓީން ވަނީ ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވާފައެވެ. އަދި ކެންޑިޑޭޓުން އެމީހުންގެ ކެންޕޭނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭތަން ފެނުމުން […]
ހަރުގެ ބިތްދޮށުން ގޭގޭ ޖޯލިތަކުން
ސިގްމަންޑް: މަރުޒުބާން، ކަލެއަށް ހުވަފެން ފެނޭތަ؟ މަރުޒުބާން: އާނ… ކޮންމެ ރެއަކު ފެނޭ ސިގްމަންޑް: ކޯޗެއްތަ ފެންނަނީ؟ މަރުޒުބާން: ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރާތީ… ރަށްރަށަށް އެރީމާ ދެފަރާތުން މީހުންގަޑު އެއްވެ އަހަރެން ދެކެން އުޅޭތީ… […]
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާއަކަށް އެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރެއް ހާޒިރުވުމަށް ހުރަހެއް އޮވެގެން ނުވާނެ
1 މާރޗް 2009 ވީ ދުވަހު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫން އަސާސީގެ 84 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުހައްމަދު ނަޝީދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ދެއްވާ ރިޔާސީ ބަޔާން މަޖިލީހަށް އިއްވައިދެއްވިއެވެ. މި […]
ހަރުގެ ބިތްދޮށުން ގޭގޭ ޖޯލިތަކުން
ގާސިމް: ކަލޭ މާލެ ގޮސް އަންނިގެ ދެފައިގަ ހިފާފަ ނަމަވެސް މި ސަރަހައްދުގެ ޕްރޮވިންސް އޮފީސް މިރަށުގައި ހަދައިދޭތޯ ނިކަން ބަލައިދީ ބަލަ… މާތްކަލާކޮށްޓަކާ..ނިކަން.. މޫސާ: އެއީ އަނެއްކާ ކީތްކުރަން؟ ގާސިމް: މިރަށުގައި ޕްރޮވިންސް […]
1 10 11 12 13 14