ޚަބަރު ސިޓީ

ތަހުނިޔާ ދެންނެވުން: މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ 45 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ލޮބުވެތި މެންބަރުންނާއި، އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕް މެންބަރުންނާއި، ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހަސަން ޝާހް އާއި، ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ރައީސް މޫސާ […]
ތަހުނިޔާ ދެންނެވުން: އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ އަށް ފިރިހެން ދަރިކަލަކު ލިބިވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން ތަހުނިޔާ ދެންނެވުން
11 ޖުލައި 2010 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޮމިޓީގެ މެންބަރު، އަލްހާން ފަހުމީ އަށް މިޖުލައި މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު، […]
ކެބިނެޓަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން
8 ޖުލައި 2010 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ދައުލަތުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސް އިއްޔެ އަލުން ޢައްޔަން ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ލޮބުވެތި މެންބަރުންނާއި، އެމްޑީޕީގެ […]
ތަހުނިޔާ ދެންނެވުން: އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރަށް އަންހެން ދަރިކަނބަލަކު ލިބިވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން ތަހުނިޔާ ދެންނެވުން
7 ޖުލައި 2010 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު މޫސާ މަނިކަށް އަންހެން ދަރިކަނބަލަކު ލިބިވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނަށް، އެމްޑީޕީގެ ލޮބުވެތި މެންބަރުންނާއި، އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރުންނާއި، […]
މެންބަރުންގެޚިޔާލު .. ލަދުހަޔާތުގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތީއެވެ (2)
މިކަންކަމުން އެނގި ފާޅުވަނީ ދިވެހީންގެ ސަޤާފަތާ ދިވެހީން ވަކިވާން ނުވަތަ ވަކިކުރާން ބޭނުން ނުވާ ބަޔަކު އެބައުޅޭކަމެވެ. މައުމޫނުގެ އަނިޔާވެރި ވެރިކަން ފުރޮޅާލެވުނީ ދިވެހިންގެ ކެރުމާއި ބޭރުގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކުގައެވެ. ބޭރުގެ އެހީ ނެތްނަމަ، މިއަދު […]
މެންބަރުންގެޚިޔާލު .. ލަދުހަޔާތުގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތީއެވެ (1)
ފުނަމާ އަންޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހީން ދިރިއުޅެމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ ވަކި ސަޤާފަތެއްގެ ތެރޭގައެވެ. 21 ވަނަ ޤަރުނު ފެށި ރާއްޖޭގެ އެއްފަރާތުން އަނެފަރާތަށް އަރާފޭބި ސުނާމީއަކީ ރާއްޖޭގެ ސަޤާފަތު ބަދަލުވެގެންދިޔަ ހާދިސާއެއް ކަމުގައި ދުށުމަކީ މޮޔަކަވެކެވެ. ރާއްޖޭގެ […]
އައި ނީޑް ސަމް ކޭޝް: އޯޑިއޯ ކްލިޕް
5 ޖުލައި 2010 * ތިރީގައި މިވަނީ އިއްޔެ ލީކުވި އޯޑިއޯ ކްލިޕްތަކުގެގެ ތެރެއިން އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ވީޑިއޯ ކްލިޕް ކަމަށްވާ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި، ކޮންމެ ބޭނުމެއްގައި […]
އެއީ އެއްމިލިއަން ކަންތައް ދެއްތޯ. ދެން މަނިކު ވަރަށް ހެއްވާ ސްޓޯރީ އެއް ޖެއްސީ – ލީކްވި އޯޑިއޯ ކްލިޕް
4 ޖުލައި 2010 * ތިރީގައި މިވަނީ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައެސަލައެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ،ޕީއޭގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަޙުމަދު ނާޒިމް އާ ދެމެދު ފޯނުން ކުރެވިފައިވާ […]
ސަރުކާރުގެ ވަޢުދުތައް ފުއްދުމުގައި ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީން ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާކަމަށް ޒަކީ ވިދާޅުވެއްޖެ
8 ޖޫން 2010 ސަރުކާރުގެ ވަޢުދުތައް ފުއްދުމުގައި ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީން ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާކަމަށާއި، ދިވެހިން އެމީހުންނަށްޓަކައި އަދާ ކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކެއްވާކަމަށް ސްޕެޝަލް އެންވޯއި އޮފް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އިބްރާހީމް ޙުސައިން […]
އަދާލަތު ޕާޓީއާ ނުލައި މިސަރުކާރު ހިންގަން ފަސޭހަ ނުވާނޭ ކަމުގައި އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
4 މެއި 2010 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އާ އަދާލަތު ޕާޓީއާ ދުވަހަކުވެސް ވަތްކެއް ނުވާނޭ ކަމަށާއި، އަދާލަތު ޕާޓީއާ ނުލައި މިސަރުކާރު ހިންގަން ފަސޭހައެއް ނުވާނޭ ކަމުގައި އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ރައީސް […]
1 9 10 11 12 13 14