ޚަބަރު ސިޓީ

ތަހުނިޔާ ދެންނެވުން: ހިޖުރީ އާ އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ
މިއަދު މި ފެށުނު ހިޖުރީ އާ އަހަރުގެ ތަހުނިޔާއާއި މުބާރިކް ބާދީ އެމްޑީޕީގެ ލޮބުވެތި މެންބަރުންނަށާއި، ޕާޓީގެ ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށާއި، ދާއިރާތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށާއި، އަންހެނުންގެ އިންތިޤާލީ ރޫހުގެ މެންބަރުންނަށާއި، ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ […]
މ.އޮމަދޫ އަލީ ޢަބްދުﷲ އަވަހާރަވުން: އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަންގެ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސިޓީއެއް
21 ނޮވެމްބަރ 2010 “ދާދި އަވަހަށް ނެތިފަނާވިޔަކަސް އަގެއް ނެތް ޖިސްމުތައް ތާއަބަދު ދެމިހުންނަނިވި ޒިކުރާއަކަށް ނިމުމެއް ނެތޭ “ މ.އޮމަދޫ ޢަލީ ޢަބްދުﷲ، 19 ނޮވެމްބަރ 2010 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ފަތިހުގެ […]
ތަޢުޒިޔާ ދެންނެވުން: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ބައްޕާފުޅު އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ތައުޒިޔާ ދެންނެވުން
19 ނޮވެމްބަރ 2010 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އަނބިކަނބަލުން، ލައިލާ އަލީގެ ބައްޕާފުޅު (އެލިއާ) އަލީ އަބްދުﷲ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، މި ފުން ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވެ، އެމްޑީޕީގެ އެންމެހާ މެންބަރުންނާއި ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕާއި […]
މިއަދު ބޭއްވި އެމްޑީޕީ މަޑަވެލި ރަށު ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
މާލޭ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ބެހެއްޓި މަޑަވެލީ ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ 1 އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ އަނީސް ލަގްޒަރީ ގދ.މަޑަވެލި 04 ވޯޓު 2 އަލްފާޟިލް ޝާފިޒް މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހަނދުވަރު ގދ.މަޑަވެލި 10 […]
ތަހުނިޔާ ދެންނެވުން: ފިތުރުއީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ތަހުނިޔާދެންނެވުން
10 ސެޕްޓެމްބަރ 2010 ބަރަކާތްތެރި ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންނަށާއި، އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިންނަށާއި، އެހެނިހެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި، އެމްޑީޕީގެ ލޮބުވެތި މެންބަރުންނަށާއި، ދިވެހި އެންމެހާ ލޮބުވެތި މެންބަރުންނަށާއި، ދުނިޔޭގެ […]
ދޭދޭ ވާހަކަ: އެދަތުރު
29 އޯގަސްޓް 2010 ލިޔުނީ: ފުނަމާ ދިއްދޫއިން ފުރައިގެން ފެރީގައި އަހަރެން ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔައިރު ގެއްލިފައި އިނދެވުނީ ދިއްދޫގެ ބިން ހިއްކާފައި އޮތްވަރުން އެކަމާ ވިސްނާށެވެ. އެހާކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކުން އެވަރުގެ މަސައްކަތެއް ނިންމާލުމުން […]
ތަހުނިޔާ ދެންނެވުން: ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހުގެ ތަހުނިޔާ
10 އޮގަސްޓް 2010 އިސްލާމީ އުއްމަތާ ކުރިމަތިމިލާ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ އުފާވެރި މުނާސަބަތުގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށާއި، އެމްޑީޕީގެ ލޮބުވެތި މެންބަރުންނަށާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިސްވެރިންނަށާއި، ދައުލަތުގެ އެންމެހާ ވެރިންނަށް، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ […]
ދޭދޭވާހަކަ: ޙަޤީޤަތެއް ނަމަ ކިހާ ރަގަޅުދޯ !!!
8 އޮގަސްޓް 2010 މީހުންގަނޑު ހޯބޯލަވަމުން ދުވާތީވެ އަހަރެންވެސް އެމީހުން އެދާދިމާލަށް ދުއްވައިގަތީމެވެ. ކުއްލިޔަކަށް ކުޑަކުއްޖަކު އަހަރެންގެ ކުރިމައްޗަށް އެރުމުން އެކުއްޖާގެ ގައިގައި ޖެހިދާނެތީވެ ހުއްޓެން ޖެހިއްޖެއެވެ. ” ބަލަ ފުނަމާ ބާރަށް ދުވެފައި […]
ދޭދޭވާހަކަ: މިސަރުކާރަކުން ހަމައެއްކަމެއްވެސް ކޮށެއް ނުދެއެވެ!!!
5 އޮގަސްޓް 2010 މަޣްރިބު ނަމާދަށް ދަނިކޮށް، ދިރާގު ކައިރީ ހުރި މީހަކު އެއޮށް ރަގަޅު މައުމޫނުގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލާ، އަންނިގެ ސަރުކާރު އައިފަހުން ރައްޔިތުންނަށް ކުރި އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނެތޭ ބުނިއަޑު އިވުމުން […]
ތަޢުޒިޔާ ދެންނެވުން: ކުޑަ މައިނާގެ އަނބިކަނބަލުން ނިޔާވުން
31 ޖުލައި 2010 ވިކްޓްރީ ކްލަބްގެ މަސްއޫލުވެރިޔާ، ކުޑަމައިނާގެ އަނބިކަނބަލުން، ފާތުމަތު ޖަލީލާ މ.ދުންތަރި މިއަދު ނިޔާވުމާ ގުޅިގެން، މި ފުން ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވެ، އެމްޑީޕީގެ އެންމެހާ މެންބަރުންނާއި ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕާއި ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ […]
1 8 9 10 11 12 13 14