މަގުމަތިން

ފަނޑިޔާރުގެ މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީން ރޭ ވެސް ހިމޭން މުޒާހަރާއެއް ކޮށްފި
ލިޔުނީ: ރާމިޒް އަޕްޑޭޓްކުރީ: ރާމިޒް ފަނޑިޔާރުގެ މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީން ރޭ ވެސް މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހިމޭން މުޒާހަރާއެއް ކޮށްފިއެވެ. “ފަނޑިޔާރުގެ ވެސް މިނިވަން ކުރެވޭނެ! މަޖިލީހަށް އެންމެ ވެސް ހާޒިރުކުރެވޭނެ!” މި ޝިއާރުގެ […]
ފަނޑިޔާރުގެ މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީން ހިމޭން މުޒާހަރާއެއް ކޮށްފި
ލިޔުނީ: ރާމިޒް އަޕްޑޭޓް ކުރީ: ރާމިޒް ފަނޑިޔާރުގެ މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީން ރޭ ހިމޭން މުޒާހަރާއެއް ކޮށްފިއެވެ. “ފަނޑިޔާރުގެ ވެސް މިނިވަން ކުރެވޭނެ! މަޖިލީހަށް އެންމެ ވެސް ހާޒިރުކުރެވޭނެ!” މި ޝިއާރުގެ ދަށުން ރޭ […]
މިސްކިތްތަކުން ކަރަންޓް ކަނޑާލާތީ ފުވައްމުލަކު އެމްޑީޕީ ކައުންސިލަރުންގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން އެރަށު ކައުންސިލަރުން ސަދަން ޔުޓިލިޓީސް ކައިރީގައި އިހުތިޖާޖުކޮށްފި
ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްތަކުން ކަރަންޓް ކަނޑާލާތީ އެރަށު އެމްޑީޕީ ކައުންސިލަރުންގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން އެރަށު ކައުންސިލަރުން ސަދަން ޔުޓިލިޓީސް ކުރިމަތީގައި އިހުތިޖާޖުކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން ފުވައްމުލަކުގެ އެމްޑީޕީ ކައުންސިލަރުންގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ކުރަމުންދާ މި […]
ޝަރުއީ ނިޒާމް އަދުލުވެރިކުރުމަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީން ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި
ޝަރުއީ ނިޒާމް އަދުލުވެރިކުރުމަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީން މިއަދު ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު 4.45 ގައި އުސްފަސްގަނޑުން ފެށި މި ހިނގާލުމުގައި ޝަރުއީ ދާއިރާ މިނިވަންކޮށް، އެ ދާއިރާ އަދުލުވެރިކަމާ އެކު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް އެމްޑީޕީގެ […]
އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނާ، ޕާޓީއަށް ތާޢީދުކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރި މައްޗަށް
ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް އުފައްދާފައިވާ ހުޅުމާލޭ ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ އަމުރެއްގެ ދަށުންކަމަށް ބުނެ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހައްޔަރުކުރުމާއި ގުޅިގެން، އެކަމުގެ ޝަކުވާ […]
ރައީސް ނަޝީދު މާލެއިން ބޭރަށް ވަޑައިނުގެންނެވޭ ގޮތަށް ހަދައި، އެމަނިކުފާނާ މެދު ޝަރީއަތްކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ދާތީ ހުކުރު ދުވަހު މުޅި ރާއްޖޭގައި މުޒާހަރާކުރާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީން ނިންމައިފި
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު މާލެއިން ބޭރަށް ވަޑައިނުގެންނެވޭ ގޮތަށް ހަދައި، އެމަނިކުފާނާ މެދު ޝަރީއަތްކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ދާތީ މިއަންނަ ހުކުރު ދުވަހު މުޅި ރާއްޖޭގައި މުޒާހަރާކުރާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީން ނިންމައިފިއެވެ. […]
ފޮޓޯގެލަރީ: ސީދާ ހަރަކާތް – 7 އޯގަސްޓް 2012
ފޮޓޯ: އަންޖު
އާސަންދައިގެ ހިދުމަތުން އަގު ނަގަން ފަށާފައިވާތީ އެމްޑީޕީން އިހުތިޖާޖުކޮށްފި
މި އޮގަސްޓް މަހު އެކަކުން ފެށިގެން އާސަންދައިން އަގު ނަގަން ފަށާފައިވާތީ އެމްޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުން އިހުތިޖާޖުކޮށްފިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ހިނގާލުމެއް ގޮތަށް ބޭއްވި މި އިހުތިޖާޖުގައި، ރައްޔިތުންގެ […]
އެމްޑީޕީ މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައީސް ސަރަނގު އާދަމް މަނިކުގެ ގަޔަށް ފުލުހުން ވަރަށް ކައިރިން ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހައިފި
އެމްޑީޕީ މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައީސް އަދި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ މޭޔަރު ސަރަނގު އާދަމް މަނިކުގެ އަނގައަށް ފުލުހުން ޕެޕަރސްޕްރޭ ޖަހައިފިއެވެ. ސަރަނގު އާދަމް މަނިކުގެ އަނގަޔަށް އަމާޒުކޮށް ފުލުހުން ޕެޕަރސްރޭ […]
ރައީސް ނަޝީދު ފުލުހަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެންފި
17.40 ރައީސް ނަޝީދު ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 2 ގަޑިއިރު ހޭދަކުރެއްވުމަށް ފަހު މިހާރު އެމަނިކުފާނުގެ ގެކޮޅަށް ވަޑައިގެންފި. އެމަނިކުފާނާ އެކު ވަރަށް ގިނަ ސަޕޯޓަރުން ވެސް އެ ގެ ކޮޅު ކައިރިއަށް ދިޔަ […]
1 2 3 4 5 6 8