މަގުމަތިން

ޕެޓިޝަން ފޯމުތައް ހަވާލުކުރުމަށް ފުލުހުން ހުރަސްއަޅައިފި
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ހުށައަޅާ ޕެޓިޝަން ފޯމްތައް ހިފައިގެން ރައީސް އޮފީހަށް ދިޔަ އެމްޑީޕީ […]
އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ހޭލާގެ ނަމުގައި މިއަދު ބޭއްވި ސުލްހަވެރި ހިނގާލުމަށް ފުލުހުން ހުރަސްއެޅީ ފުލުހުންނަށް ސުލްހަ ރަމްޒުކޮށްދޭ ހުދު ފިނިފެންމާތަކެއް ދިނުމުން – އެމްޑީޕީ ޒުވާނުންގެ ގޮފީގެ ރައީސް އަޒްމީލް
މިއަދުގެ ހިނގާލުމުގައި ފުލުހުންނަށް މާ ދެނީ އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން މިއަދު ބޭއްވި ސުލްހަވެރި ހިނގާލުމަށް ފުލުހުން ހުރަސްއެޅީ މުޒާހަރާގައި އެއްވެސް ހަމަނުޖެހުމެއް ހިންގައިގެން ނޫން ކަމަށާއި، ސުލްހަވެރިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ހުދު ފިނިފެންމާތަކެއް […]
ރައީސް ނަޝީދު ޖަލުގައި ބާއްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކީ އަޅުގަނޑުމެން މި އަޑު އުފުލާނެ ދުވަހެއް. ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅު ތަކުގައި މި ހަރަކާތް ހިންގާނެ ދުވަހެއް: ޝިފާޒް
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ޖަލުގައި ބާއްވާކޮންމެ ދުވަހަކީ އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅު ގައުމީ ހަރަކާތުން އަޑު އުފުލާނެ ދުވަހެއް ކަމަށާއި، އަދި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެ ހަރަކާތް ހިންގާނެ […]
ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮޑުވެ ރައްޔިތުން ހަނާވަމުން ދާތީ މާލޭގައި ހުންނަ ފެނަކަ ހެޑް އޮފީސް ކުރިމަތި (އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިމާރާތް) ގައި ކުރެވޭ ސުލްހަވެރި އިހްތިޖާޖް
އެމްޑީޕީގެ ސައުންޑް ޕިކަޕާއެކު ޑްރައިވަރު ވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި
އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ރޭ ސީގަލް ކަންމަތީގައި ކުރި މުޒާހަރާގައި ބޭނުންކުރި ސައުންޑް ޕިކަޕާއި އެ ޕިކަޕުގެ ޑްރައިވަރު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ބުދަ ދުވަހުގެރޭ 9 ޖެހި އިރު ފެށި މި މުޒާހަރާ، […]
އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ބާއްވާ ހިނގާލުން މިއަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު އޮންނާނެ
އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅު ހަރަކާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ހިނގާލުމެއް މިއަންނަ ހުކުރު ދުވަހު އޮންނާނެއެވެ. ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު 4.30 ގައި އުސްފަސްގަނޑުން ފަށާ މި ހިނގާލުމުގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އާއި އަދާލަތު […]
އަނިޔާވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް ދިވެހިން ހިނގާލުން މިރޭ 21:00ގައި ނަލަހިޔާ ހޮޓެލް ކަިއިރިން ފެށޭނެ
އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދުގައި ތައްޔާރުކުރެވެމުންދާ ޖަގަހަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ހުޅުވައިދެއްވާނެ
ކަސްޓަމްސްއާއި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އެމްޕީއެލް ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި ތައްޔާރުކުރެވެމުންދާ “ސަރަޙައްދު ޖަގަހަ” ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ހުޅުވައިދެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިއުފާވެރި ޙަފްލާގައި އެމްޑީޕީގެ ވީހާ ގިނަ މެންބަރުން […]
ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމާ ދެކޮޅު ހަދާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އިޙްތިޖާޖް ކުރިޔަށް
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ އެތައް ބަޔަކު މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމާ ދެކޮޅު ހެދުމުގެގޮތުން ދަނީ އިޙްތިޖާޖްތައް ކުރަމުންނެވެ. މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް ކަންމަތި ސޯސަންމަގުގައި އެއްވެފައި ތިބި އެންމެން ހަރު އަޑުން ގޮވަމުން ދަނީ […]
ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުންނާ އެކު އެމްޑީޕީގެ ބޮޑު އެއްވުން ބާއްވައިފި
ލިޔެ އަޕްޑޭޓްކުރީ: ރާމިޒް ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުންނާ އެކު އެމްޑީޕީން މިއަދު މާލޭގައި މުޒާހަރާކޮށްފިއެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެން މެންބަރުން ވެސް ބައިވެރިވި މިމުޒާހަރާ ފަށާފައި ވަނީ އުސްފަސްގަނޑު ސަރަހައްދުންނެވެ. މުޒާހަރާގައި މާލޭގެ […]
1 2 3 4 5 8