މަގުމަތިން

އެމްޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ އިޙްތިޖާޖް ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ނިންމާލައިފި
09.05: އިޙްތިޖާޖުގެ ބައިވެރިން، އިޙްތިޖާޖު ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން މަޖީދީ މަގުން، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން ގޮސް މިހާރު ތިބީ އިންސާފުގެ މައިދާނުގައި. މަޖިލިސް ކައިރިދޫކޮށް ސޯސަން މަގުން އައިސް ވީޓީވީ ކައިރީގައި ޝުއޫރު ފާޅުކުރަމުން އެބަގެންދޭ. […]
ވީޑިއޯ: އެމްޑީޕީން ރޭ ބޭއްވި ޒުވާނުންގެ ސައިކަލް ބުރު
ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ އަންހެން މެންބަރުންގެ ސުލްހަވެރި އިޙްތިޖާޖް .. 6 މާރޗް 2012
ވީޑިއޯ: އެމްޑީޕީގެ އަންހެން މެންބަރުންގެ ސުލްހަވެރި އިޙްތިޖާޖު ގަދަ ބާރުން ރޫޅާލުން
އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓް މޫސާ ދީދީ ނިޔާވެއްޖެ
އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓް މޫސާދީދީ ( ބޮރިސް ) 47 އަހަރު ސ.ފޭދޫ/ ސިލްސިލާގެ މިއަދު އައިޖީއެމް އެޗްގައި ނިޔާ ވެއްޖެއެވެ. މޫސާދީދީ ވަނީ މިމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި ހިނގާދިޔަ ސުލްޙަވެރި އިޙްތިޖާޖުގައި ހެނދުނުއްސުރެ […]
އެމްޑީޕީގެ އަންހެން މެންބަރުން ރައީސް އޮފީސް ކައިރީގައި ކުރި ސުލްހަވެރި އިޙްތިޖާޖް ލޮނުފެން ޖަހައި ރޫޅާލައިފި
އެމްޑީޕީގެ އަންހެން މެންބަރުން ކުރި ސުލްހަވެރި އިޙްތިޖާޖް ރޫޅާލީ، އެ މެންބަރުން ރައީސް އޮފީހަށް ސިޓީ ހުށަހަޅަން ގޮސް ސުލްހަވެރިކަމާއެކު އިށީނދެ ތިއްބައި ފުރަތަމަ ލޮނުފެން ޖެހުމުން ވެސް އަންހެން މެންބަރުން ދުރަށް ނުދިއުމުން […]
އެމްޑިޕީ އިން ބަޣާވާތާ ދެކޮޅަށް އިހުތިޖާޖުތަށް ބާއްވަންވީ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ކަމަށް ބުނެ އެ މައިދާނަށް އެއްވުންތަށް ބަދަލު ކުރަން ފަށައިފި
އެމްޑީޕީ އިން ބަޣާވާތާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ އިހުތިޖާޖްތަށް ބާއްވަންވީ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ނާއިބްރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސުނާމީބިނާ ސަރަޙައްދުގައި ރައްޔިތުންނާ މުޚާޠަބުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އަލްޙާނުފަހުމީވިދާޅުވީ ހުސްވިމަހުގެ 07 ވަނަދުވަހު ރާއްޖޭގެ ފުލުހުންނާ […]
މިއަދު ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާފައި ނޫނީ ގެއަށްނުދާން ގަދަފައިވިއްދި ބާޣީ ރައީސަކަށް ރިޔާސީ ބަޔާނެއް ނުއިއްވުނު
މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހުޅުވާ ޖަލްސާގައި، ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާފައި ނޫނީ ގެއަށްނުދާން ގަދަފައި ވިއްދި ބާޣީ ރައީސް ޑރ.މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު ރިޔާސީ ބަޔާން ނުއިއްވައި ގެއަށްދާން ޖެހިއްޖެއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު […]
1 5 6 7 8