އިންތިޚާބު

އިއުލާން
މި ޕާޓީން 17 ސެޕްޓެމްބަރުގައި ކުރެވުނު އިއުލާނާއި ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވަމެވެ. ޕާޓީގެ ގޮފިތަށް އިންތިޙާބްކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅުމަށް ހަވާލާދީފައިވާ އިއުލާނުން ދީފައިވާ މުއްދަތުވަނީ 27 ސެޕްޓެމްބަރުގެ 16:00ށް އިތުރު ކޮށްފައިވާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. ވީމާ މިކަން އާންމުކޮށް […]
ގޮފިލިސްޓް އާންމުކުރުން
އައު ގޮފި ހެދުމަށާއި ކުރިން ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ގޮފިތައް ފުރިހަމަކޮށް ތަރުތީބުކުރުމަށް 10 ޖޫން 2017 ވަނަ ދުވަހު ކުރެވުނު އިއުލާނުގެ ދަށުން 16 ޖުލައި 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި މި […]
އިއުލާން
އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފި
ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީތައް އިންތިޚާބުކޮށް 11 އޮގަސްޓް 2017 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ 18:00 ގެ ކުރިން ޕާޓީ އޮފީހަށް އެކަން އެންގުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީތަކުގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުން […]
ޕާޓީގެ ގޮފިތައް ފުރިހަމަކުރުމާއި އައު ގޮފި ހެދުމާ ބެހޭ
31 ޖުލައި 2017 ވަނަ ދުވަހު ކުރެވުނު އިޢުލާނުގެ ދަށުން ޕާޓީގެ ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީތައް އިންތިޚާބުކުރުމަށްފަހު ސެކްރެޓޭރިއޭޓަށް އަންގަންޖެހޭ އެންމެފަހުގެ ތާރީޚު އޮގަސްޓް މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުގެ (ހުކުރުދުވަހުގެ) 18:00 ގެ […]
ޕާޓީގެ ގޮފިތައް ފުރިހަމަކުރުމާއި އައު ގޮފި ހެދުމާ ބެހޭ
1 ޖުލައި 2017 ވަނަ ދުވަހު ކުރެވުނު އިޢުލާނުގެ ދަށުން ޕާޓީގެ ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީތައް އިންތިޚާބުކުރުމަށްފަހު ސެކްރެޓޭރިއޭޓަށް އަންގަންޖެހޭ އެންމެފަހުގެ ތާރީޚު އޮގަސްޓް މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރެވިފައިވާކަންޢާއްމުކޮށް […]
ދާއިރާ އިންތިޚާބު 2017 – ވަގުތީ ނަތީޖާ
ދާއިރާ އިންތިޚާބު 2017 – ވަގުތީ ނަތީޖާއާއި ގުޅޭ އިއުލާނު ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތަވާ/a>
ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރު އިންތިޚާބު 2017 – ވަގުތީ ނަތީޖާ
ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރު އިންތިޚާބު 2017 – ވަގުތީ ނަތީޖާ އާއި ގުޅޭ އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތަވާ
ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު (މާލީ) އިންތިޚާބާ ގުޅޭ
ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު އިދާރީގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރު 2، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަދުޙަމް ނަން އަނބުރާ ނަންގަވައިފިއެވެ. އެކަމާ ގުޅޭ އިއުލާން
އިއުލާނު: ޕާޓީގެ ގޮފިތައް ފުރިހަމަކުރުމާއި އައު ގޮފި ހެދުމާ ބެހޭ
ޕާޓީގެ ގޮފިތައް ފުރިހަމަކުރުމާއި އައު ގޮފިތައް ހެދުމަށް ޖޫން މަހު 10 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޖުލައި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާނެއެވެ. މިގޮތުން ޕާޓީގެ ގޮފިތައް ފުރިހަމަކޮށް ނުވަތަ އަލަށް […]
1 8 9 10 11 12 13 14 37